AJUDES PER NAIXEMENT DE FILL : ayudes seguretat social

Ana María Peláez Carrillo

Licenciada en derecho
l

01/07/2017

Ajuda per naixement

Existeix una prestació econòmica familiar no contributiva de pagament únic. És un ajuda per naixement de fill que no fa falta a veure cotitzat. Reconeguda pel naixement o adopció d’un fill produït en una família nombrosa, monoparental o quan la mare presenta una discapacitat igual o superior al 65%.

Es pot sol·licitar a partir de l’endemà al naixement o adopció del fill.

Es tramita davant els centres de la seguretat social encara que el reconeixement és competència de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Prescriu als cinc anys a explicar des de l’endemà al naixement.

S’abona en un pagament únic d’1.000 euros quan no se superin els límits d’ingressos establerts; si se superen, però són inferiors a l’import que resulti de sumar a aquest límit l’import de la prestació, la quantia a abonar serà igual a la diferència entre els ingressos percebuts i l’indicat import conjunt.

Els progenitors o adoptantes hauran de:

  • Residència en territori espanyol.
  • No superin els límits fixats.
  • No tinguin dret a prestacions de la mateixa naturalesa en qualsevol altre règim públic de protecció social.

En el cas de famílies  nombroses, serà beneficiari:

  • Si existeix convivència, qualsevol dels progenitors o adoptantes de comú acord. Mancant acord, serà beneficiària la mare, si escau.
  • Si no existeix convivència :  serà beneficiari el que tingui al seu càrrec la guarda i custòdia del fill.

En el supòsit de famílies monoparentals: serà beneficiari el progenitor amb el qual conviu el fill nascut o adoptat i és únic sustentador de la família.

En els casos de mares amb discapacitat: serà beneficiària la mare que acrediti una discapacitat igual o superior al 65%.

Quan el fill hagués quedat orfe de tots dos progenitors o adoptantes o estigui abandonat, serà beneficiària la persona física que legalment es faci càrrec d’aquell.

Ayudes

Quizás te interesa leer…