AJUDES PER NAIXEMENT DE FILL : ayudes seguretat social

  • -
ajuda per naixement

AJUDES PER NAIXEMENT DE FILL : ayudes seguretat social

Category:TOTES

Ajuda per naixement

Existeix una prestació econòmica familiar no contributiva de pagament únic. És un ajuda per naixement de fill que no fa falta a veure cotitzat. Reconeguda pel naixement o adopció d’un fill produït en una família nombrosa, monoparental o quan la mare presenta una discapacitat igual o superior al 65%.

Es pot sol·licitar a partir de l’endemà al naixement o adopció del fill.

Es tramita davant els centres de la seguretat social encara que el reconeixement és competència de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Prescriu als cinc anys a explicar des de l’endemà al naixement.

S’abona en un pagament únic d’1.000 euros quan no se superin els límits d’ingressos establerts; si se superen, però són inferiors a l’import que resulti de sumar a aquest límit l’import de la prestació, la quantia a abonar serà igual a la diferència entre els ingressos percebuts i l’indicat import conjunt.

Els progenitors o adoptantes hauran de:

  • Residència en territori espanyol.
  • No superin els límits fixats.
  • No tinguin dret a prestacions de la mateixa naturalesa en qualsevol altre règim públic de protecció social.

En el cas de famílies  nombroses, serà beneficiari:

  • Si existeix convivència, qualsevol dels progenitors o adoptantes de comú acord. Mancant acord, serà beneficiària la mare, si escau.
  • Si no existeix convivència :  serà beneficiari el que tingui al seu càrrec la guarda i custòdia del fill.

En el supòsit de famílies monoparentals: serà beneficiari el progenitor amb el qual conviu el fill nascut o adoptat i és únic sustentador de la família.

En els casos de mares amb discapacitat: serà beneficiària la mare que acrediti una discapacitat igual o superior al 65%.

Quan el fill hagués quedat orfe de tots dos progenitors o adoptantes o estigui abandonat, serà beneficiària la persona física que legalment es faci càrrec d’aquell.

AyudesHazte cliente Haz clic aquí y conocerás las ventajas de ser nuestro cliente.
The following two tabs change content below.
Ana María Peláez Carrillo

Ana María Peláez Carrillo

LICENCIADA EN DERECHO por la Universidad Autónoma de Barcelona. Perteneciente al Departamento de Administración y Dirección de Peritos Judiciales Barcelona.

Call Now ButtonLlamar