Author Archives: Ana María Peláez Carrillo

 • -
ajuda per naixement

AJUDES PER NAIXEMENT DE FILL : ayudes seguretat social

Category:ALL - TOTES

Ajuda per naixement

Existeix una prestació econòmica familiar no contributiva de pagament únic. És un ajuda per naixement de fill que no fa falta a veure cotitzat. Reconeguda pel naixement o adopció d’un fill produït en una família nombrosa, monoparental o quan la mare presenta una discapacitat igual o superior al 65%.

Es pot sol·licitar a partir de l’endemà al naixement o adopció del fill.

Es tramita davant els centres de la seguretat social encara que el reconeixement és competència de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Prescriu als cinc anys a explicar des de l’endemà al naixement.

S’abona en un pagament únic d’1.000 euros quan no se superin els límits d’ingressos establerts; si se superen, però són inferiors a l’import que resulti de sumar a aquest límit l’import de la prestació, la quantia a abonar serà igual a la diferència entre els ingressos percebuts i l’indicat import conjunt.

Els progenitors o adoptantes hauran de:

 • Residència en territori espanyol.
 • No superin els límits fixats.
 • No tinguin dret a prestacions de la mateixa naturalesa en qualsevol altre règim públic de protecció social.

En el cas de famílies  nombroses, serà beneficiari:

 • Si existeix convivència, qualsevol dels progenitors o adoptantes de comú acord. Mancant acord, serà beneficiària la mare, si escau.
 • Si no existeix convivència :  serà beneficiari el que tingui al seu càrrec la guarda i custòdia del fill.

En el supòsit de famílies monoparentals: serà beneficiari el progenitor amb el qual conviu el fill nascut o adoptat i és únic sustentador de la família.

En els casos de mares amb discapacitat: serà beneficiària la mare que acrediti una discapacitat igual o superior al 65%.

Quan el fill hagués quedat orfe de tots dos progenitors o adoptantes o estigui abandonat, serà beneficiària la persona física que legalment es faci càrrec d’aquell.

Ayudes

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

 • -
derechos laborales de maternidad

DERECHOS LABORALES DE MATERNIDAD

Category:ALL - TOTES

DERECHOS LABORALES DE MATERNIDAD

Para conciliar la vida laboral con la familiar es recomendable que la futura mama trabajadora conozca los derechos laborales de maternidad.

No obstante cada trabajadora debería acudir y repasar su propio convenio para ver si en algunos puntos han sido mejorados o desarrollados. Al igual que los funcionarios tienen su propio régimen al que deberán acudir.

Los derechos básicos que constan en el Estatuto de los trabajadores son los siguientes:

 • Baja de Maternidad: 

La duración es de 16 semanas ininterrumpidas. En casos de parto múltiple ampliables en dos semanas más por cada hija o hijo a partir del segundo. En caso de nacimiento de un bebé con discapacidad, el permiso se amplía dos semanas más.

Si el bebé fallece, la madre podrá continuar disfrutando del permiso de maternidad por parto hasta concluir las 16 semanas. Ampliable en el caso que el bebé permanezca hospitalizado y hasta un máximo de 13 semanas más, en los casos de parto prematuro y de recién nacidos que precisen hospitalización superior a siete días a continuación del parto.

 • Exámenes prenatales:

  es un permiso retribuido.

Artículo 37.3 apartado f) “Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto”.

 • Lactancia

(Artículo 37.4 del 7.4 del Estatuto de los Trabajadores)

Hasta los nueve meses del menor, tendrá el trabajador derecho a una hora de ausencia del trabajo. Que podrán dividir en dos fracciones. Se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples. Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad.  O acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo con el empresario respetando lo establecido en la negociación colectiva, en su caso.

 • Reducción de jornada por guarda legal

(Artículo 37.6 del estatuto de los Trabajadores)

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella.

https://perito.biz/

 

 

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

 • -
begudes ensucrades

IMPOST DE BEGUDES ENSUCRADES A CATALUNYA

Category:ALL - TOTES

Begudes Ensucrades nou impost a Catalunya

Dilluns passat 1 de maig entrava en vigor un nou impost a Catalunya sobre les begudes ensucrades envasades. Impost nascut de forma recaptatori i també per evitar el consum excessiu de refrescs ensucrat. Ja que el seu consum de forma desproporcionada pot tenir greus efectes en la salut per incentivar millors hàbits de salut. I fomentar el consum de begudes més sanes, que seran també en principi més barates. Tal com recomanada l’OMS.

L’impost va dirigit al consumidor final. Només serà aplicable en aquelles begudes que continguin en sucre igual o més de cinc grams de sucre. Existeixen dos trams de gravamen del impost

Primer tram: Entre 5 i 8 grams de sucre per cada 100 ml pujarà 0,08 euros per litre.

Segon tram: és més de 8 grams de sucre s’aplicarà una pujada de 12 cèntims per cada 100 ml.

Pel que no és d’aplicació aquest impost als refrescs amb menys de 5 grams de sucre cada 100 mil·lilitres. En aquests casos el producte mantenen el mateix preu.

L’impost s’aplicarà als refrescs o sodas, begudes de nèctar de fruites, begudes esportives, begudes de te i cafè, begudes energètiques, llets endolcides, begudes alternatives de la llet, batuts i begudes de llet amb suc de fruita, begudes vegetals i aigües amb sabors.

Els distribuïdors han d’incorporar en la factura al venedor el concepte de IBEE (les sigles corresponents a l’impost). Aquest el repercutirà al consumidor sense necessitat de detallar-ho en el tíquet de compra.
Així doncs a Catalunya alguns refrescs poden arribar a ser més cars que en la resta d’Espanya. Aquest impost va ser aprovat al Parlament de Catalunya en el ple de 22 de març de la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que crea l’impost sobre begudes ensucrades envasades.

 

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

 • -
registre de l'horari de la jornada ordinària

REGISTRE DE L’HORARI DE LA JORNADA ORDINÀRIA

Category:ALL - TOTES

Registre de l’horari de la jornada ordinària

El passat dia 23 de març del 2017  el Tribunal Suprem va emetre sentència per la sala social número 246/2017.  En la sentència estableix que les empreses no estan obligades a portar un registre de l’horari de la jornada  ordinària diària de la seva plantilla per comprovar el compliment de la jornada laboral i horaris pactats. Solament haurà de portar un registre de les hores extres realitzades.

Conclusió que arriben atenent a la interpretació que realitzen del fixat en l’article 35 de l’Estatut dels Treballadors. Article que regula les hores extraordinàries. Han utilitzat una interpretació restrictiva i no extensiva. Diversos dels raonaments són:

 • L’obligació de registre només s’estén a les hores extraordinàries i no a la jornada ordinària.
 • Que ja existeix casos especials en què si s’específica dit control per a la jornada ordinària i per això el legislador no ho ha implantat de forma general.
 • També adverteixen la conveniència d’una reforma legislativa que aclarís l’obligació de portar un registre horari i facilités al treballador la prova de la realització d’hores extraordinàries.

Dels tretze magistrats que componien la sala va haver-hi tres vots particulars en contra de la sentència dictada.

 • Primer vot particular Magistrada Donya Mª Lourdes Arastey Sahún al que s’adhereix Donya María Luisa Segoviano Astaburuaga.
 • Segon vot particular pel Magistrat Don Antonio V. Sempere Navarro
 • Tercer vot particular pel Magistrat Don Jordi Agustí Julià al que s’adhereix Donya Rosa María Virolés Piñol.

Finalment la sentència que aquesta sentència estima el recurs, casa i anul·la la sentència anterior recorreguda per Bankía SA. Després de plantejar una demanda col·lectiva contra ella. Aquest assumpte que va ser coneguda per la Sala social de l’Audiència Nacional. Que va dictar sentència confirmant tot el contrari i condemnant a Bankia SA:

 • Establir un sistema de registre de la jornada diària efectiva.
 • Que procedeixi a donar trasllat a la representació legal dels treballadors de la informació sobre les hores extraordinàries realitzades, en còmput mensual.
¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

Curso de perito judicial

Inscripción al curso

Llamar