Category Archives: dret de familia

 • -

RENDA 2015

Category:dret de familia,dret en general,notícies jurídiques,TOTES

Calendari de la renda 2015 i obligats a presentar-la.

Des del passat dia 6 d’abril s’ha iniciat la campanya de la declaració de la Renda 2015. La renda 2015 és el primer exercici en què és aplicable la totalitat de la reforma fiscal.

Molts són els contribuents que ja han utilitzat els serveis telemàtics per sol·licitar l’esborrany de la renda i confirmar-la o modificar-la a través de l’eina Renda Web de la pàgina de l’agència tributària. Instrument que com a novetat permet realitzar la renda 2015 per mòbil o per tablet.

Una altra forma d’elaborar-la és baixar-se el Programa Pare que es descarrega des de la pàgina de l’agència tributària i ja es troba disponible.

Calendari de la renda 2015

 

 • El termini de presentació finalitza el 30 de juny. Excepte quan resulti a ingressar i s’ha optat per domiciliar el pagament llavors finalitza el 25 de Juny.
 • La petició de Cita Prèvia per a confecció de declaracions i modificació d’esborranys comença a partir del 4 de maig fins al 29 de juny.
 • L’Inici d’atenció presencial en oficines són a partir del 10 de maig.

Els obligats a presentar declaració de la renda són:

 • Quan els ingressos de treball anual superin els 22.000 euros i el contribuent solament te un pagador.
 • Si hem tingut més d’un pagador, però la suma del segon i següents no a dalt als 1.500 euros anuals, el mínim per fer la declaració és manté en els 22.000 euros. En cas contrari, aquest mínim baixa als 12.000 euros.
 • Els autònoms estan obligats a fer la declaració de la renda si han obtingut ingressos superiors a 1.000 euros.
 • Rendiments de capital  mobiliari: En aquest cas el mínim per realitzar la declaració de la renda 2015 per aquest concepte es fixa en 1.600 quan són ingressos sotmesos a retenció i el límit mínim per fer la declaració de la renda 2015 d’1.000 euros quan no són ingressos sotmesos a retenció.

Per tots aquells que encara no l’heu presentat la renda i necessiteu d’un gestor us recomano la gestoria Aybe en les quals es troben molt bons professionals.Hazte cliente Haz clic aquí y conocerás las ventajas de ser nuestro cliente.

 • -
desheretament

LA DESHERETAMENT I LES SEVES CAUSES

Category:dret de familia,TOTES

LA DESHERETAMENT I LES SEVES CAUSES

 

EXCEPCIÓ A la LEGÍTIMA

Desheretament a un fill o progenitor

No existeix dret a la legítima en aquells casos en què es produeix la desheretament. És a dir, quan el testador exclou als legitimaris expressament en el testament. Les causes de desheretament a Catalunya es contemplen en l’article 451-71.2 del Llibre Quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions.

Les causes de desheretament són:

 • Les causes de indignitat establertes per l’article 412-3
 • La denegació d’aliments al testador o al seu cònjuge o  en parella estable, o als ascendents o descendents del testador, en els casos en què existeix l’obligació legal de prestar-los-hi.
  El maltractament greu al testador, al seu cònjuge o  en parella estable, o als ascendents o descendents del testador.
 • La suspensió o la privació de la potestat que corresponia al progenitor legitimari sobre el fill causant o de la qual corresponia al fill legitimari sobre un nét del causant, en tots dos casos per causa imputable a la persona suspesa o privada de la potestat.
 • L’absència manifesta i continuada de relació familiar entre el causant i el legitimari, si és per una causa exclusivament imputable al legitimari.

Una de les novetats legislatives que va introduir la nova llei quan entro en vigor l’any 2009 és la desheretament a un fill o progenitor per a aquells casos en què no hi ha hagut relació familiar de forma continuada entre ells per culpa del legitimari. No obstant això cal tenir proves suficients per demostrar la no relació ja que en cas d’impugnació pel legitimari perjudicat serà el propi hereu qui haurà de provar la falta de relació perquè el jutge no anul·li la voluntat del testador i li concedeixi la legítima.

Molts dels famosos han recorregut a la desheretament per diferents motius l’últim cas Óscar de la renda amb el seu fill adoptiu, però també Bill Gates als seus fills Warren Buffet, Ted Turner i George Lucca, Escombren Hilton amb la seva néta Paris Hilton, Sting als seus sis fills fins i tot el cas de Jackie Chan.Hazte cliente Haz clic aquí y conocerás las ventajas de ser nuestro cliente.

 • -
herència

HERÈNCIA

Category:dret de familia,TOTES

RENÚNCIA A la HERÈNCIA

Alternativa per no renunciar a l’herència és l’acceptació d’herència a benefici de inventari

Herències contaminades

L’herència avui dia pot resultar més un inconvenient que un alleujament econòmic a causa de diferents factors derivats de la crisi, ja que des que es va iniciar la crisi econòmica les renúncies a l’herència s’han incrementat de forma extraordinària. En el cas de Catalunya fins i tot gairebé s’han triplicat, segons va comunicar el Col·legi de Notaris de Catalunya, posicionant-se en una de les comunitats amb major nombre de renúncies.

Les causes principals són el no poder fer front tant als deutes contrets pel mort com a les seves despeses, i fins i tot a no tenir liquiditat per a l’elevat impost de Successions i Donacions, com és el cas de Catalunya.

A diferència de l’acceptació simple o pura que tradicionalment i majoritàriament es realitzava (ja que no existia cap preocupació que hi hagués més deutes que béns en l’herència), ja fa uns anys l’opció per la qual la societat s’està decantant més és la possibilitat d’acceptar l’herència a benefici d’inventari, que permet a l’hereu respondre només amb els béns heretats, mai amb els seus propis evitant-se així en alguns casos la renúncia de l’herència ja que els resultats són positius o neutres.

– Resultats Positius: en els casos que els béns que componen l’herència tenen més valor que els deutes, l’hereu es quedarà amb la quantitat restant.

– Resultats Neutres: en els casos que els béns que componen l’herència no són suficients per fer front als deutes i obligacions contretes l’hereu no respondrà per això amb els seus béns però la seva herència serà 0.

La nostra regulació autonòmica es regeix per la Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi Civil de Catalunya.

No obstant això hi haurà casos que els deutes siguin molt elevades o complexes amb patrimoni confús en les quals s’haurà de renunciar a l’herència. Igualment la decisió d’acceptar o renunciar a una herència és molt particular i dependrà de les circumstàncies de cada persona.Hazte cliente Haz clic aquí y conocerás las ventajas de ser nuestro cliente.

Call Now ButtonLlamar