Category Archives: dret en general

 • -
Indemnització per accident de trànsit

Indemnització per accident de trànsit

Category:accidents de tràfic,dret civil,dret en general,forense medicina,informes pericials,notícies jurídiques,SEGUROS,TOTES

Indemnització per accident de trànsit – Actualització d’Imports.

Per a la indemnització per accident de trànsit hem de centrar-nos en la:

Llei 35/2015, per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació.

Des de l’1 de gener del 2016, entra en joc la Llei 35/2015 millorant la indemnització per accident de trànsit.

A partir d’ara deixem enrere l’antiga (però encara vigent) Llei 34/2003 i els corresponents barems de cada any publicats en el BOE.

Segons la data en la qual s’ha produït l’accident utilitzarem el sistema de valoració actual o l’antic.

Per defecte a partir d’1 de Gener del 2016 usarem sempre el sistema descrit en la Llei 35/2015.

En aquest any 2017, es requereix l’actualització dels valors d’indemnització públicados en la Llei 35/2015.

L’actualització es realitza amb l’índex de revaloració de les pensions previst en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

L’actualització de l’índex de revaloració de les pensions previst en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per aquest any 2017 és d’un 0,25 %

El 0,25% és l’índex publicat en el:

Reial decret 746/2016, de 30 de desembre, sobre revaloració i complements de pensions de classes passives i sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2017

 

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

 • -

RENDA 2015

Category:dret de familia,dret en general,notícies jurídiques,TOTES

Calendari de la renda 2015 i obligats a presentar-la.

Des del passat dia 6 d’abril s’ha iniciat la campanya de la declaració de la Renda 2015. La renda 2015 és el primer exercici en què és aplicable la totalitat de la reforma fiscal.

Molts són els contribuents que ja han utilitzat els serveis telemàtics per sol·licitar l’esborrany de la renda i confirmar-la o modificar-la a través de l’eina Renda Web de la pàgina de l’agència tributària. Instrument que com a novetat permet realitzar la renda 2015 per mòbil o per tablet.

Una altra forma d’elaborar-la és baixar-se el Programa Pare que es descarrega des de la pàgina de l’agència tributària i ja es troba disponible.

Calendari de la renda 2015

 

 • El termini de presentació finalitza el 30 de juny. Excepte quan resulti a ingressar i s’ha optat per domiciliar el pagament llavors finalitza el 25 de Juny.
 • La petició de Cita Prèvia per a confecció de declaracions i modificació d’esborranys comença a partir del 4 de maig fins al 29 de juny.
 • L’Inici d’atenció presencial en oficines són a partir del 10 de maig.

Els obligats a presentar declaració de la renda són:

 • Quan els ingressos de treball anual superin els 22.000 euros i el contribuent solament te un pagador.
 • Si hem tingut més d’un pagador, però la suma del segon i següents no a dalt als 1.500 euros anuals, el mínim per fer la declaració és manté en els 22.000 euros. En cas contrari, aquest mínim baixa als 12.000 euros.
 • Els autònoms estan obligats a fer la declaració de la renda si han obtingut ingressos superiors a 1.000 euros.
 • Rendiments de capital  mobiliari: En aquest cas el mínim per realitzar la declaració de la renda 2015 per aquest concepte es fixa en 1.600 quan són ingressos sotmesos a retenció i el límit mínim per fer la declaració de la renda 2015 d’1.000 euros quan no són ingressos sotmesos a retenció.

Per tots aquells que encara no l’heu presentat la renda i necessiteu d’un gestor us recomano la gestoria Aybe en les quals es troben molt bons professionals.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

 • -
Euríbor Plus

EURÍBOR PLUS

Category:dret en general,dret inmobiliari,notícies jurídiques,TOTES

Euríbor Plus EL SUBSTITUT DE L’ACTUAL EURÍBOR

La comissió Europea Treballa en la creació del nou índex substitut de l’Euríbor que es denomina Euribor Plus creat per l’Institut Europeu de Mercats Monetaris ( EMMI). L’Euríbor Plus seria el nou referent del càlcul de les hipoteques i encara que encara està en projecte i no se sap quan entrarà en vigor corre el rumor que podria ser al juliol sinó es retarda, la veritat és que la polèmica amb l’Euríbor Plus està assegurada.

Fa gairebé tres anys ja es va intentar substituir de l’euríbor per IRS (Interest Rate Swap o Permuta de Tipus d’Interès) encara que pretenien aconseguir un índex més estable la veritat és que no es va aconseguir que les oscil·lacions anessin menor que les de l’Euríbor i per això i altres motius mai acabo de substituir-ho.

Pel que ara intenten amb l’Euríbor Plus aconseguir un índex de referència més fiable i evitar futures manipulacions i que sigui més realista:

Ja que entre 2005 i 2009 diferents societats britàniques i estrangeres entre elles Deutsche Bank, RBS, Citigroup, JP Morgan, Société Générale i el bróker RP Martin juntament amb UBS i Barclays van constituir un “càrtel” per controlar els preus de la indústria dels derivats financers referenciats a l’Euribor per això van ser la Comissió Europea els va multar amb la quantitat d’1.700 milions.

El càlcul de l’índex canvia:

EURIBOR: es basa en els tipus de referència estimats pels bancs.

EURIBOR PLUS: es basa els tipus de referència de les transaccions efectivament realitzades

Per tant en teoria no reflectiria el tipus al que estarien disposats a prestar-se els bancs, sinó el tipus al que de debò es presten.

Encara que els arguments de la seva creació semblin favorables i es propiciï a pensar que serà més eficaç i eficient atenent a l’opinió dels experts. Ara la pregunta és si:

L’Euríbor Plus encarirà les hipoteques?

Com va a afectar a la meva hipoteca ja signada?

Quin efecte tindrà en les hipoteques del futur?

Moltes són les incògnites que estan per resoldre en l’aplicació de l’euríbor plus.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

 • -
consentiment informat

CONSENTIMENT INFORMAT

Category:dret en general,forense medicina,TOTES

DRET  I DEURES DELS PACIENTS:

EL CONSENTIMENT INFORMAT  i la seva rellevància en les negligències metgesses

El dia 18 d’Abril és el dia Internacional dels drets dels pacients,  per la qual cosa farem un breu repàs resumits en la taula que adjuntem tant dels drets dels pacients com dels deures dels pacients ja que aquests també existeixen i hem de conèixer-los igual que els coneixen els professionals sanitaris  ja que tots som usuaris dels serveis de sanitat.

Taula de resum drets i deures dels Pacients
DretsDeures
Autonomia de la PersonaCuidar de la pròpia salut i responsabilitzar-se de la mateixa
Igualtat i no discriminacióFer ús dels recursos sanitaris segons les necessitats de salut i en funció de la disponibilitat del sistema sanitari
Intimitat i confidencialitatResponsabilitzar-se de l’ús adequat de les prestacions sanitàries
Informació i participació dels usuarisUtilitzar i gaudir de les instal·lacions i els serveis sanitaris
Prevenció i promoció de la salutMantenir el respecte a causa de les normes i al personal
Qualitat assistencialFacilitar los datos de identificación y salud
Genètica de la personaSignar el document en cas de negar-se a les actuacions sanitàries
Recerca i experimentació científicaAcceptar el alta

 

No obstant això un dels drets que aconsegueix una major rellevància al món pericial és l’autonomia de la persona (art. 1.1 CE,) que inclou entre altres drets el de ser informat prèviament amb la finalitat de poder donar el consentiment informat. El consentiment informat es troba definit en l’art. 3 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica:

“la conformitat lliure, voluntària i conscient d’un pacient, manifestada en el ple ús de les seves facultats després de rebre la informació adequada, perquè tingui lloc una actuació que afecti a la seva salut”.

El consentiment informat al món pericial metge té una gran importància sobre els casos de suposades negligències mèdiques i la seva corresponent responsabilitat. Ja que el consentiment informat és la manifestació en forma de document legal que els pacients han de signar donant el consentiment exprés davant qualsevol intervenció quirúrgica o procediments diagnòstic o terapèutic que impliquin riscos rellevants per a la salut. Pel que els professionals de la sanitat han d’informar prèviament de manera adequada, suficient i clara perquè la persona pugui exercir la seva capacitat de decidir amb coneixement de causa i emetre la seva lliure voluntat sobre la intervenció o procediment a la qual es va a sotmetre.

L’omissió del consentiment informat o la falta d’informació poden donar lloc a la corresponent responsabilitat mèdica pels danys en què poguessin materialitzar-se. Els requisits perquè es puguin indemnitzar aquests danys són:

Que el pacient hagi sofert un dany personal cert i provat.
Que el dany sofert sigui conseqüència de la intervenció mèdica practicada i materialització d’un risc típic o inherent a ella.
Que del risc finalment materialitzat en dany no hagués estat el pacient informat prèviament al consentiment de la intervenció.
Que el dany constitueixi una incidència de la intervenció no atribuïble a la negligent actuació del facultatiu ni al deficient funcionament del servei.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

Llamar