Category Archives: dret en general

  • -

LA JUSTÍCIA GRATUÏTA

PRIMERA PART – LES PERICIALS EN LA JUSTÍCIA GRATUÏTA i els honoraris dels perits segons l’Ordre JUS 419/2009 –

Àmbit d’aplicació i honoraris dels perits en la justícia gratuïta

La justícia gratuïta és un dret consagrat en l’Art. 24 punt 1 i l’Art. 119 de la Constitució espanyola de 1978, és la justícia gratuïta la que estipula que

“totes les persones tenen dret a obtenir la tutela judicial efectiva sense que pugui produir-se indefensió”.

En l’Art. 119 estableix que la Justícia: Serà gratuïta quan així ho disposi la llei i, en tot cas, respecte d’els qui acreditin insuficiència de recursos per litigar.

Així doncs és normal pensar que aquella part d’un procediment judicial que hagi obtingut el dret d’assistència jurídica gratuïta i vaig sol·licitar una prova pericial està també sigui gratuïta per a aquesta part. En aquests casos i en altres supòsits és el Departament de Justícia qui assumirà els honoraris del perit.

A Catalunya els honoraris dels perits en la justícia gratuïta van a càrrec del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. L’Ordre que desenvolupa el pagament dels peritatges Judicials Ordre JUS 419/2009, de 17 de setembre. Aplicable als peritatges realitzats davant els Jutjats amb seu a Catalunya i en els procediments que s’hagi reconegut el dret d’assistència jurídica gratuïta així com en l’àmbit penal i aquells peritatges acordats d’ofici o pel jutge o pel Ministeri Fiscal. També els sol·licitats directament pel Ministeri Fiscal en els procediments d’instrucció en l’àmbit de la llei orgànica de responsabilitat de menors o en la fase de recerca prèvia en el procés penal.

Es té en compte que els nomenaments judicials anteriors a la data 1 de Gener del 2010 es regeixen per l’antiga circular 2/2003, de 23 d’Abril, de la Direcció general de relacions amb l’administració de justícia, relativa al pagament dels peritatges judicials.

La taula dels preus dels peritatges en la justícia gratuïta s’hagin publicats en l’Annex d’aquesta ordre atenent a la finalitat del  objete  del ditàmen.

la asistencia gratuitaSegons l’ordre en aquesta taula s’inclouen tots els conceptes del servei pericial inclosos els impostos i totes les despeses del peritatge.

A la llum dels preus publicats en la taula anterior, ens preguntem;

Pot haver-hi algun perit que després de prestar un servei digne de peritatge tingui mes despeses o perdudes que beneficis?

Està l’administració prestant uns serveis dignes de peritatge amb l’abonament d’aquests honoraris?.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

  • -

Les taxes judicials

SUPRESSIÓ DE LES TAXES JUDICIALS I les empreses?

Amb l’entrada en vigor diumenge passat dia 1 de Març del Reial decret-Llei 1/2015, de 27 de Febrer, els ciutadans ja podem reclamar els nostres drets i interessos legítims davant els tribunals sense pagar les taxes judicials que ens van imposar amb la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia i de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.

La citada llei ha estat criticada per vulnerar la nostra llibertat a l’accés a la Justícia i al dret de la tutela judicial efectiva ja que impedeix i dificulta l’accés d’els qui manquen de recursos econòmics suficients. A més, encara queden per resoldre els cinc recursos d’inconstitucionalitat interposats per la Junta d’Andalusia, la Generalitat de Catalunya, el Grup Parlamentari Socialista, la Junta de Canàries i la Diputació General d’Aragó, a més de les qüestions d’inconstitucionalitat que han plantejat Jutjats socials de Primera Instància, la Sala contenciosa administrativa de l’Audiència Nacional i la Sala Quarta del Tribunal Suprem.

I si declaressin la seva inconstitucionalitat podríem en un futur arribar a reclamar els imports ja pagats? Ara com ara el que estem veient és que les taxes judicials són exigibles des de la presentació de la demanda i no des de la seva admissió. Quina llàstima per totes les demandes o recursos presentats en aquestes últimes setmanes.Igualment, ara que s’ha suprimit les taxes judicials per a les persones físiques en totes les ordres i instàncies judicials cal anar un pas més endavant i lluitar per la supressió de les taxes judicials per a les persones Jurídiques. La seva aplicació en aquest àmbit resulta una injustícia per a les mitjanes i petites empreses ja que aquestes suporten el mateix tipus de gravamen que les grans empreses, al no fer distinció de la grandària i volums de facturació entre altres qüestions.

Ara com ara anem a ser optimistes i esperem que aviat puguem dir que també s’arribi a modificar o suprimir-se per a les empreses les taxes judicials.

 

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

  • -
La Marca Barcelona de l'Ajuntament

La Marca Barcelona

La Marca Barcelona ja no pertany a l’Ajuntament de Barcelona.

Tots els ciutadans som lliures respecte a l’ús del vocable “Barcelona”, ja que La Marca Barcelona ha deixat de ser propietat de l’Ajuntament de Barcelona.

Tot va començar quan el propi Ajuntament de Barcelona va prohibir a Perits Judicials Barcelona S.L, registrar la paraula “Barcelona”.

No vam entendre l’oposició de l’ajuntament al fet que nostra empresa usés “Barcelona”, després d’haver usat aquesta denominació molts anys abans que l’ajuntament registrés la Marca Col·lectiva “Barcelona”.

Respecte a aquesta situació ens hem replantejat la següent pregunta:

Per que solament l’Ajuntament de Barcelona pot tenir la titularitat del vocable “Barcelona”?

Posteriorment vam fer una revisió al reglament de l’Ajuntament de Barcelona respecte a l’ús de la marca, i no ens va semblar just que calgués pagar una taxa a l’Ajuntament 10 vegades mes cara que el que cobra la OEPM per registrar qualsevol marca amb el vocable Barcelona. Tampoc ens va semblar molt natural (mercantilment parlant) que existís una associació empresarial de govern per a la suposada auto-promoció i auto finançament de “La Marca Barcelona”, com tampoc ens va semblar raonable que inicialment solament poguessin pertànyer al Lobby d’aquesta (Associació de la marca Barcelona) denominada “Barcelona Global” un grup d’empreses d’alt nivell, molt simpatitzants de l’Ajuntament, que amb el seu reglament d’associació exclouen la possibilitat inicial que al govern del Lobby o gestió de la Marca Barcelona puguin existir petites empreses, autònoms o ciutadans Barcelonins sense aval dels membres ja pertanyents al Lobby. Aquesta associació està governada des d’un inici tan sol per aquelles empreses simpatitzants que van signar un conveni amb l’alcalde Xavier Trias i a les quals al seu govern, solament es podran unir aquelles que es trobin entre les 100 empreses que mes ocupació generen, sent això sense cap sentit ni públic ni democràtic atès que en suma, som tots els autònoms i perfil de petites i mitges empreses de Barcelona som els que realment generem molt mes ocupació i sostenim l’economia Barcelonina amb molta mes aportació econòmica que aquest Lobby.

Per defensar els nostres drets, hem realitzat un recurs d’alçada administratiu a la OEPM “Oficina Espanyola de Patents i Marques” sol·licitant l’ANUL·LACIÓ TOTAL de la Marca Barcelona fins llavors propietat de l’Ajuntament de Barcelona. LaOEPM ha aprovat i benvolgut nostra reclamació administrativa, admetent la mateixa a tràmit i ANUL·LANT TOTALMENT la Marca Barcelona que anteriorment la mateixa OEPM ja havia concedit a l’Ajuntament de Barcelona.

L’Ajuntament no s’ha donat per vençut recorrent davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a fi de que li retornin La Marca Barcelona.

La nostra actitud defensiva ens ha portat a la situació inesperada de ser l’única empresa o persona que s’ha oposat judicialment. Actualment Perits Judicials Barcelona, figura com codemandada per l’Ajuntament de Barcelona en el Tribunal Superior de Justícia al costat de la OEPM, atès que continuem defensant que la paraula “Barcelona”, es pugui usar amb llibertat i igualtat per tots els ciutadans, tal com s’ha fet durant molts anys.

Entenem que Barcelona mai ha estat ni és “La Marca Barcelona” ni que l’Ajuntament és una Empresa que comercialitza aquesta Marca, ni que el Lobby empresarial simpatitzant de l’Ajuntament ens representa als Empresaris Barcelonins ni a Barcelona, ni que Barcelona és un producte de Qualitat, si no que Barcelona és una Província i Ciutat en la qual vivim ciutadans de tota la província de Barcelona, i on també governen molts altres mes ajuntaments com el de Badalona, Castelldefells, Cornellà, Sabadell, Hospitalet, El Prat, etc. que també tenen els seus drets de us amb llibertat sobre l’acabo “Barcelona”.

De moment excepte sentències dels Tribunals que ens llevin la raó, podem dir que les nostres pretensions i arguments jurídics han recaigut amb força sobre el Ajuntament de Barcelona, amb qui ha estat totalment impossible negociar prèviament solució amistosa alguna, la qual cosa ens ha forçat a usar contra el mateix la via legal, en una situació actual en la qual en la nostra opinió l’Ajuntament de Barcelona, ja s’hauria d’haver retractat reconeixent el seu error.

En resum, hem assolit:

  1. Defensar nostra marca Perits Judicials Barcelona ® de l’oposició de l’Ajuntament al fet que usem el vocable “Barcelona”.

  2. Fer que “Barcelona” deixi de ser una expressió Monopolitzada per l’Ajuntament i Certs Lobbys Empresarials

L’Ajuntament de Barcelona al·lega o s’excusa que vol blindar la qualitat de la Marca Barcelona perquè solament la usin aquelles empreses que al seu criteri compleixen amb certa qualitat , i sobre aquest tema, ens preguntem:

  1. En què professió o ofici és professional el *Ajuntament de Barcelona per poder valorar la Qualitat?.

  2. Quines seran les empreses i professionals de qualitat seleccionats per l’Ajuntament de Barcelona per usar La Marca Barcelona i quines no?.

  3. Qui ha de prendre les decisions respecte a la Qualitat i ús de la marca Barcelona? L’Ajuntament, el Lobby Empresarial, els consumidors, els empresaris o ciutadans de la Província de Barcelona?

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

Llamar