Category Archives: forense medicina

 • -

Mapa mundial de casos de coronavirus en temps real.

Category:CURIOSIDADES,forense medicina,TOTES

En aquest mapa mundial donem a conèixer els casos de Coronavirus en temps real.

Coronavirus

El mapa ha estat desenvolupat per el  Centre de Ciència i Enginyeria de Sistemes de la Universitat Johns Hopkins

En el mapa, pots veure no sols els casos d’afectació si no també les morts per cada regió.

A causa del lleus que són els símptomes, entre el 80-85% de persones contagiades pel coronavirus ni tan sols són conscients que sofreixen el contagi.

No cal alarmar-se respecte a les morts, ja que el coronavirus només es complica en el 5% dels contagiats.

Les persones majors són les que sofreixen riscos de mort.

Segons fonts d’informació les persones mes vulnerables són:

 1. Persones de mes de 70 anys
 2. Persones majors febles, afectades de diabetis o càncer.

Les persones contagiades han d’evitar contagiar a uns altres.

 1. La persona contagiada ha d’usar una màscara a fi d’evitar contagiar a uns altres, amb la seva tos o esternuts.
 2. El/la contagiat/a deure evitar tocar a altres persones amb la seva mans sense haver-les rentat.
 3. Les persones majors han d’evitar visitar llocs on hi hagi moltes persones.

Símptomes de contagi del coronavirus

Els símptomes característics del contagi són tres:

 • Dificultat respiratòria
 • Febre
 • Tos

Si t’interessa saber mes sobre el coronavirus et convidem al fet que visitis la nostra anterior publicació sobre la seva afectació a Barcelona i Mobile World Congress.

Si t’ha agradat est articulo, suscriu-te e al nostre blog i en breu coneixeràs com ha afectat el coronavirus en l’economia mundial.Hazte cliente Haz clic aquí y conocerás las ventajas de ser nuestro cliente.

 • -
Indemnització per accident de trànsit

Indemnització per accident de trànsit

Category:accidents de tràfic,dret civil,dret en general,forense medicina,informes pericials,notícies jurídiques,SEGUROS,TOTES

Indemnització per accident de trànsit – Actualització d’Imports.

Per a la indemnització per accident de trànsit hem de centrar-nos en la:

Llei 35/2015, per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació.

Des de l’1 de gener del 2016, entra en joc la Llei 35/2015 millorant la indemnització per accident de trànsit.

A partir d’ara deixem enrere l’antiga (però encara vigent) Llei 34/2003 i els corresponents barems de cada any publicats en el BOE.

Segons la data en la qual s’ha produït l’accident utilitzarem el sistema de valoració actual o l’antic.

Per defecte a partir d’1 de Gener del 2016 usarem sempre el sistema descrit en la Llei 35/2015.

En aquest any 2017, es requereix l’actualització dels valors d’indemnització públicados en la Llei 35/2015.

L’actualització es realitza amb l’índex de revaloració de les pensions previst en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

L’actualització de l’índex de revaloració de les pensions previst en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per aquest any 2017 és d’un 0,25 %

El 0,25% és l’índex publicat en el:

Reial decret 746/2016, de 30 de desembre, sobre revaloració i complements de pensions de classes passives i sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2017

 Hazte cliente Haz clic aquí y conocerás las ventajas de ser nuestro cliente.

 • -
consentiment informat

CONSENTIMENT INFORMAT

Category:dret en general,forense medicina,TOTES

DRET  I DEURES DELS PACIENTS:

EL CONSENTIMENT INFORMAT  i la seva rellevància en les negligències metgesses

El dia 18 d’Abril és el dia Internacional dels drets dels pacients,  per la qual cosa farem un breu repàs resumits en la taula que adjuntem tant dels drets dels pacients com dels deures dels pacients ja que aquests també existeixen i hem de conèixer-los igual que els coneixen els professionals sanitaris  ja que tots som usuaris dels serveis de sanitat.

Taula de resum drets i deures dels Pacients
DretsDeures
Autonomia de la PersonaCuidar de la pròpia salut i responsabilitzar-se de la mateixa
Igualtat i no discriminacióFer ús dels recursos sanitaris segons les necessitats de salut i en funció de la disponibilitat del sistema sanitari
Intimitat i confidencialitatResponsabilitzar-se de l’ús adequat de les prestacions sanitàries
Informació i participació dels usuarisUtilitzar i gaudir de les instal·lacions i els serveis sanitaris
Prevenció i promoció de la salutMantenir el respecte a causa de les normes i al personal
Qualitat assistencialFacilitar los datos de identificación y salud
Genètica de la personaSignar el document en cas de negar-se a les actuacions sanitàries
Recerca i experimentació científicaAcceptar el alta

 

No obstant això un dels drets que aconsegueix una major rellevància al món pericial és l’autonomia de la persona (art. 1.1 CE,) que inclou entre altres drets el de ser informat prèviament amb la finalitat de poder donar el consentiment informat. El consentiment informat es troba definit en l’art. 3 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica:

“la conformitat lliure, voluntària i conscient d’un pacient, manifestada en el ple ús de les seves facultats després de rebre la informació adequada, perquè tingui lloc una actuació que afecti a la seva salut”.

El consentiment informat al món pericial metge té una gran importància sobre els casos de suposades negligències mèdiques i la seva corresponent responsabilitat. Ja que el consentiment informat és la manifestació en forma de document legal que els pacients han de signar donant el consentiment exprés davant qualsevol intervenció quirúrgica o procediments diagnòstic o terapèutic que impliquin riscos rellevants per a la salut. Pel que els professionals de la sanitat han d’informar prèviament de manera adequada, suficient i clara perquè la persona pugui exercir la seva capacitat de decidir amb coneixement de causa i emetre la seva lliure voluntat sobre la intervenció o procediment a la qual es va a sotmetre.

L’omissió del consentiment informat o la falta d’informació poden donar lloc a la corresponent responsabilitat mèdica pels danys en què poguessin materialitzar-se. Els requisits perquè es puguin indemnitzar aquests danys són:

Que el pacient hagi sofert un dany personal cert i provat.
Que el dany sofert sigui conseqüència de la intervenció mèdica practicada i materialització d’un risc típic o inherent a ella.
Que del risc finalment materialitzat en dany no hagués estat el pacient informat prèviament al consentiment de la intervenció.
Que el dany constitueixi una incidència de la intervenció no atribuïble a la negligent actuació del facultatiu ni al deficient funcionament del servei.Hazte cliente Haz clic aquí y conocerás las ventajas de ser nuestro cliente.

 • -

VALORACIÓ DANY CORPORAL

Category:accidents de tràfic,forense medicina,informes pericials,TOTES

DANY CORPORAL

ENTREVISTA AMB EL DOCTOR LUIS BORRAS ROCA especialista en valoració de dany corporal

Doctor Luis Borras Roca

Doctor Luis Borrás Roca

En aquest article comptem amb la col·laboració del Doctor Luis Borras Roca. Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Psiquiatria i en Medicina Legal i Forense. Perit en valoració de dany corporal.

 • Mèdic Forense en situació d’excedència voluntària.
 • Professor Psiquiatria i Psicologia Forense en la Facultat de Medicina de la Universitat Central de Barcelona.
 • Professor de Medicina Legal i Forense de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Professor associat de Medicina Legal de l’Escola Judicial Espanyola. Professor de Psicologia Jurídica de la Universitat *Abat *Oliba de Barcelona.
 • Professor associat de la Universitat Internacional de Catalunya.
 • I Perit en l’àmbit de la psiquiatria i en valoracions de dany corporal.

En què consisteix la valoració de dany corporal? I quines Lleis són de aplicació?

Tal com el seu nom indica, valorar el dany és intentar mesurar o enumerar i classificar d’una forma concreta per ser quantificat, el dany que es produeix en el cos per causa d’un contratemps accidental, una negligència mèdica, una agressió o per una malaltia comuna per la qual es pot tenir dret a percebre prestacions socials o una indemnització (per exemple, una invalidesa laboral permanent, una malaltia professional o un dany del que es té cobertura per part d’un segur privat).

Per calcular la quantia de les indemnitzacions derivades d’un dany corporal, se solen utilitzar barems, que poden ser d’obligat compliment (com per exemple, en els accidents de trànsit) o ben ser orientatius.

A Europa (i també a Espanya), existeixen pocs barems, alguns d’ells estan actualment en fase de desenvolupament. Per això, es solen utilitzar en molts casos els barems d’accidents de trànsit per indemnitzar altres circumstàncies diferents a l’accident. D’aquesta manera, el barem d’accidents de trànsit s’utilitza per exemple per indemnitzar a personis que són víctimes d’errors en la praxi mèdica, a personis que han sofert un dany per agressió o fins i tot en reclamacions civils (com per exemple, caure per estar en malament estat la vorera d’una ciutat). No obstant això, qui finalment determina la quantia a indemnitzar, és el Jutge, ja que moltes vegades aquests barems són orientatius però no vinculants.el barem més utilitzat per a la valoració de dany corporal a Espanya és la Llei d’Assegurances Privades que es va començar a utilitzar l’any 1995 per als accidents de trànsit i que segueix sense renovar-se des de llavors, a pesar que s’han anat actualitzant cada any les quanties a percebre. L’últim barem és la Resolució de 5 de març de 2014. S’està barrejant la possibilitat de renovar pròximament aquest barem, encara que de moment segueix vigent el citat de l’any 1995 per a multitud de temes civils i penals.

En la quantificació o valoració de les lesions, es tenen en compte, a més de les seqüeles, altres factors tals com els dies de curació, els dies d’impediment per desenvolupar les activitats laborals, els dies d’hospitalització, la professió, els ingressos que es percebien abans de sofrir el dany, l’edat, la necessitat de cura per una tercera persona i la gravetat i intensitat de la lesió.

Quina utilitat té el dictamen mèdic-pericial de valoració de dany corporal en les demandes judicials?

 • La utilitat ve determinada per diversos aspectes:
  En primer lloc, efectuar una descripció científica dels fets ocorreguts i les seves causes. En segon lloc, establir s’existeix o no una relació de causalitat entre una acció concreta i el dany o perjudici ocasionat per aquesta acció.
  Per exemple, si un cirurgià es deixa una gasa dins de la cavitat abdominal d’un malalt al que opera, tanca la ferida quirúrgica i s’ocasiona després una peritonitis, caldria valorar pericialment si la peritonitis s’ha ocasionat espontàniament per un procés natural o bé si la peritonitis és l’efecte d’haver-se deixat la gasa en l’abdomen. En el segon suposat, existiria relació causa – efecte o dany.
 • En segon Lloc una vegada establerta la relació de causalitat, caldria indemnitzar pel dany i per quantificar de forma exacta o molt aproximada aquesta indemnització, cal un nou informe mèdic – pericial que valori el dany quant a la seva localització, intensitat i característiques precises, les seqüeles derivades del mateix, el temps de curació, si hi ha hagut o no impediment laboral durant la curació, si hi ha dany estètic o funcional, si han quedat impediments permanents que impedeixen treballar o desenvolupar altres activitats, com per exemple, lúdiques o socials. Aquest informe de valoració del dany corporal en tota la seva extensió, permetrà quantificar-ho amb vista a una indemnització d’acord amb l’ocorregut.

Quins és la lesió o dany corporal més freqüent en un accident?

La lesió més freqüent en els accidents de trànsit és la fuetada cervical, que s’ocasiona habitualment quan el conductor d’un vehicle rep una col·lisió per darrere i llavors se li produeix una extensió de la columna cervical, que sol ser dolorosa. Si el cop és intens es poden ocasionar hèrnies cervicals o fins i tot la mort per secció de la columna cervical. Aquesta lesió és difícil de valorar quan és lleu, perquè les proves exploratòries aporten poques dades objectives i es pot simular amb facilitat.

Seguidament estan per ordre de freqüència, els traumatismes cranials, de major o menor gravetat, les lesions en els genolls, les fractures d’ossos llargs (fèmur, tèbia, ràdio…), el traumatisme toràcic per impacte del volant i altres lesions diverses.

 Què és el més difícil de valorar en el dany corporal?

Les lesions més difícils de valorar siguin possiblement les seqüeles secundàries a un traumatisme crani – encefàlic, atès que es poden ocasionar canvis de personalitat i de conductes difícils de quantificar i d’observació poc objectiva si no es coneixia anteriorment al lesionat, el qual ha canviat de forma de ser. D’aquesta manera es poden derivar seqüeles com a irritabilitat, agressivitat, apatia, falta d’iniciativa personal, desinhibició de la conducta, infantilisme, eufòria inmotivada o tendència a la minuciositat amb obsessions. També pot haver-hi seqüeles neurològiques després d’un traumatisme cranial com a paràlisi, paresia, ceguesa, alteracions de l’olfacte o del gust, afàsies, apràxies, agnòsies i moltes altres més.

També és difícil de quantificar lesions que assenten sobre estructures articulessis complexes com són el genoll o la columna vertebral, entre unes altres.

La funció del metge avaluador haurà de buscar detectar i quantificar de la forma més objectiva possible qualsevol tipus de lesió, sol·licitant si es precisa de l’assessorament d’un especialista en la matèria que es tracti.

 Hazte cliente Haz clic aquí y conocerás las ventajas de ser nuestro cliente.

Call Now ButtonLlamar