Category Archives: justícia gratuïta

  • -

LA JUSTÍCIA GRATUïTA

Category:justícia gratuïta,TOTES

LES PERICIALS EN LA JUSTÍCIA GRATUÏTA

Quan els perits judicials en la justícia gratuïta poden sol·licitar honoraris més elevats dels establerts en l’Annex de l’Ordre 419/2009, de 17 de setembre?

Els honoraris dels perits en la justícia gratuïta (l’Ordre Jus 419/2009).

En l’Art.6 punt i) de l’Ordre Jus 419/2009, enumera els supòsits de quan el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya poden autoritzar el pagament de les minutes que superin les quantitats fixades en l’Annex. Els requisits que han de reunir han de ser un o més dels següents:

1,- Que el peritatge consisteixi en la valoració d’un nombre elevat d’objectes, sempre que resultin especialment complexos.Ejemplo: Múltiples valoracions de inmmobles, o múltiples valoracions de dany corporal.

2,- Que per realitzar el dictamen pericial sigui necessari utilitzar mitjans que siguin especialment costosos i no puguin entendre’s com a habituals. En aquests casos pot avançar les despeses necessàries per realitzar el dictamen.

Exemple: quan en una pericial d’arquitectura sigui necessari la intervenció d’un paleta o lloguer de maquinària.

3,- Que atenent a la naturalesa del dictamen, aquest comporti una especial complexitat i/o no sigui possible ni per analogia incloure-ho en l’objecte del dictamen en cap de les categories establertes en l’annex.

Exemple: Les pericials sonométricas o peritatges de reconeixement de veu o sobre lectures de tacògrafs.

En aquests casos és necessari realitzar una previsió de cost econòmic que ha d’incloure:- El temps previst per a la realització del peritatge i la valoració del cost per hora.- Les despeses extraordinàries necessàries per fer-ho.- Còpia de la resolució o de la disposició del Ministeri Fiscal pel qual s’encarrega el peritatge.En el cas de prescindir totalment o parcialment del procediment de la justícia gratuïta d’ofici el Departament de Justícia només abonarà les quantitats establertes segons l’objecte del peritatge.Finalment us recomano posar-ho en pràctica.Hazte cliente Haz clic aquí y conocerás las ventajas de ser nuestro cliente.

  • -

LA JUSTÍCIA GRATUÏTA

Category:dret en general,justícia gratuïta,TOTES

PRIMERA PART – LES PERICIALS EN LA JUSTÍCIA GRATUÏTA i els honoraris dels perits segons l’Ordre JUS 419/2009 –

Àmbit d’aplicació i honoraris dels perits en la justícia gratuïta

La justícia gratuïta és un dret consagrat en l’Art. 24 punt 1 i l’Art. 119 de la Constitució espanyola de 1978, és la justícia gratuïta la que estipula que

“totes les persones tenen dret a obtenir la tutela judicial efectiva sense que pugui produir-se indefensió”.

En l’Art. 119 estableix que la Justícia: Serà gratuïta quan així ho disposi la llei i, en tot cas, respecte d’els qui acreditin insuficiència de recursos per litigar.

Així doncs és normal pensar que aquella part d’un procediment judicial que hagi obtingut el dret d’assistència jurídica gratuïta i vaig sol·licitar una prova pericial està també sigui gratuïta per a aquesta part. En aquests casos i en altres supòsits és el Departament de Justícia qui assumirà els honoraris del perit.

A Catalunya els honoraris dels perits en la justícia gratuïta van a càrrec del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. L’Ordre que desenvolupa el pagament dels peritatges Judicials Ordre JUS 419/2009, de 17 de setembre. Aplicable als peritatges realitzats davant els Jutjats amb seu a Catalunya i en els procediments que s’hagi reconegut el dret d’assistència jurídica gratuïta així com en l’àmbit penal i aquells peritatges acordats d’ofici o pel jutge o pel Ministeri Fiscal. També els sol·licitats directament pel Ministeri Fiscal en els procediments d’instrucció en l’àmbit de la llei orgànica de responsabilitat de menors o en la fase de recerca prèvia en el procés penal.

Es té en compte que els nomenaments judicials anteriors a la data 1 de Gener del 2010 es regeixen per l’antiga circular 2/2003, de 23 d’Abril, de la Direcció general de relacions amb l’administració de justícia, relativa al pagament dels peritatges judicials.

La taula dels preus dels peritatges en la justícia gratuïta s’hagin publicats en l’Annex d’aquesta ordre atenent a la finalitat del  objete  del ditàmen.

la asistencia gratuitaSegons l’ordre en aquesta taula s’inclouen tots els conceptes del servei pericial inclosos els impostos i totes les despeses del peritatge.

A la llum dels preus publicats en la taula anterior, ens preguntem;

Pot haver-hi algun perit que després de prestar un servei digne de peritatge tingui mes despeses o perdudes que beneficis?

Està l’administració prestant uns serveis dignes de peritatge amb l’abonament d’aquests honoraris?.Hazte cliente Haz clic aquí y conocerás las ventajas de ser nuestro cliente.

Call Now ButtonLlamar