Category Archives: notícies jurídiques

 • -
GSMA coronavirus Barcelona

Companyies asseguradores, coronavirus i Mobile World Congress

Category:notícies jurídiques

Responsabilitats de la cancel·lació del Mobile World Congress

 1. Responsabilitat de GSMA en la cancel·lació del Mobile World Congress
 2. Danys i responsabilitat dels expositors que han anul·lat voluntàriament
 3. Cobertura de danys i responsabilitats de les companyies asseguradores

Responsabilitat de GSMA per la seva decisió de cancel·lació del Mobile World Congress

Des d’un punt de vista contractual conforme a la legislació espanyola, GSMA si que té responsabilitat en el cas que no es justifiqui mitjançant prova pericial la cancel·lació de l’esdeveniment.

Sobre aquest tema cal tenir en compte que l’OMS no ha qualificat la situació a Barcelona com una “pandèmia”.

Partint de la hipòtesi de certesa conforme no existeix cap pandèmia a Barcelona, haurem de concloure que la decisió de cancel·lació del Mobile World Congress per part del GSMA ha estat “arbitrària”. En aquest cas GSMA hauria d’indemnitzar als perjudicats.

Per tant la responsabilitat contractual de GSMA depèn de la prova pericial de riscos sobre l’existència o no d’una pandèmia, durant la celebració de l’acte internacional.

Responsabilitat dels expositors per la seva decisió de cancel·lació

En aquest cas cal tenir en compte que aquesta decisió pot ser parcial o lateral d’alguns expositors.

La mesura de precaució d’evitar riscos que afectin la marca o els seus treballadors també s’ha de basar en la prova pericial, que corrobori el risc de pandèmia a Barcelona.

En cas de no poder-se corroborar aquesta existència de risc de pandèmia la responsabilitat de cancel·lació dels expositors és pròpia.

Responsabilitat de les companyies asseguradores

Les companyies d’assegurances són responsables subsidiàries i directes de les responsabilitats contractuals exposades.

Els danys produïts per força major normalment estan “exclosos” de les cobertures de la pòlisses d’assegurances.

Dit l’anterior, només existiria responsabilitat de les companyies asseguradores, quan en les seves clàusules especifiques consti la cobertura del risc, per situacions de “força major”.

Per tant la responsabilitat subsidiària de les companyies asseguradores només existirà en aquestes dues situacions:

 1. Quan està coberta la “força major” en les condicions especifiques de la pòlissa, i encara i existint una pandèmia, l’assegurat estigui cobert específicament davant aquest risc.
 2. Quan no estigui acreditada l’existència de pandèmia i s’hagin produït danys a l’assegurat respecte a la cancel·lació del contracte per decisió unilateral de l’altra part.

Que han de fer les parts, per a protegir els seus drets?

Tant els expositors, com GSMA, com les companyies asseguradores han de basar tota la seva defensa en la prova pericial.

Convé a totes les parts acreditar la seva manera d’actuar conforme a proves que justifiquin la seva actuació i defensin els seus interessos.

Respecte als assegurats (expositors i GSMA) per a fer valer els seus drets davant les seves companyies asseguradores, hauran de seguir el protocol assegurador conforme a la Llei del contracte de l’assegurança i el seu art. 38

L’art. 38 exposa que l’assegurat podrà realitzar un peritatge privat i reclamar contra la seva companyia d’assegurances en el cas que aquesta no es faci responsable.

L’expositor i GSMA, per tant hauran de contractar un “perit d’assegurances” per a reclamar a les seves companyies asseguradores quan aquestes es desentenguin.

 

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

 • -
Indemnització per accident de trànsit

Indemnització per accident de trànsit

Category:accidents de tràfic,dret civil,dret en general,forense medicina,informes pericials,notícies jurídiques,SEGUROS,TOTES

Indemnització per accident de trànsit – Actualització d’Imports.

Per a la indemnització per accident de trànsit hem de centrar-nos en la:

Llei 35/2015, per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació.

Des de l’1 de gener del 2016, entra en joc la Llei 35/2015 millorant la indemnització per accident de trànsit.

A partir d’ara deixem enrere l’antiga (però encara vigent) Llei 34/2003 i els corresponents barems de cada any publicats en el BOE.

Segons la data en la qual s’ha produït l’accident utilitzarem el sistema de valoració actual o l’antic.

Per defecte a partir d’1 de Gener del 2016 usarem sempre el sistema descrit en la Llei 35/2015.

En aquest any 2017, es requereix l’actualització dels valors d’indemnització públicados en la Llei 35/2015.

L’actualització es realitza amb l’índex de revaloració de les pensions previst en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

L’actualització de l’índex de revaloració de les pensions previst en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per aquest any 2017 és d’un 0,25 %

El 0,25% és l’índex publicat en el:

Reial decret 746/2016, de 30 de desembre, sobre revaloració i complements de pensions de classes passives i sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2017

 

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

 • -

DEDUCCIÓ PER LLOGUER PER A l’INQUILÍ RENDA 2015

Category:dret civil,dret inmobiliari,notícies jurídiques,TOTES

DEDUCCIÓ PER LLOGUER PER A l’INQUILÍ RENDA 2015

Tenint en compte en els últims anys la tendència a favor del règim de lloguer per viure ha augmentat cal tenir en compte a la declaració de la renda la deducció per lloguer per poder abaratir la factura fiscal.
La deducció de Lloguer per a habitatge habitual.
Els requisits que s’han de complir per deduir-se els inquilins són:

– Data de contracte de lloguer anterior a l’1 de Gener del 2015. Ja que després d’aquesta data s’ha suprimit la deducció per als inquilins. (Article 68.7 de la Llei de l’IRPF).
– Ha de tractar-se d’habitatge habitual. S’entén per habitatge habitual.

 • Que constitueixi la seva residència durant un termini continuat d’almenys tres anys des de la seva compra
 • Que el contribuent l’habiti de manera efectiva i amb caràcter permanent en un termini no superior a dotze mesos, explicats des de la data d’adquisició o la terminació de les obres.
 • S’assimilen a l’habitatge habitual a l’efecte de la deducció els annexos i places de garatge adquirides conjuntament amb l’habitatge.

Et podràs deduir una part estatal i afegir una part autonòmica en el cas de Catalunya si a més compleixes amb altres requisits:

 • Part estatal: deduir-se un 10,05% dels imports pagats amb un límit màxim de 9.040 euros a l’any per a bases imposables inferiors a 17.707,2 euros. Per a rendes a partir d’aquest topall i fins a 24.107,20 euros anuals, la deducció va reduint-se progressivament fins a desaparèixer quan s’aconsegueixen aquests 24.107,20 euros.
 • Part autonòmica a Catalunya: el 10% de les quantitats aportades amb un límit de 300 (600 euros si és família nombrosa). S’haurà de fer constar el NIF de l’arrendador en la casella 866 de la declaració. Si compleixes amb un els següents requisits:
  Tenir 32 anys o menys.
  Haver estat en atur almenys 183 dies durant l’any anterior.
  Tenir un grau de discapacitat mínim del 65%
  O ser vidu/a i tenir 65 anys o més.

Per tots aquells que encara no l’heu presentat la renda i necessiteu d’un gestor us recomano la gestoria Aybe en les quals es troben molt bons professionals.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

 • -

RENDA 2015

Category:dret de familia,dret en general,notícies jurídiques,TOTES

Calendari de la renda 2015 i obligats a presentar-la.

Des del passat dia 6 d’abril s’ha iniciat la campanya de la declaració de la Renda 2015. La renda 2015 és el primer exercici en què és aplicable la totalitat de la reforma fiscal.

Molts són els contribuents que ja han utilitzat els serveis telemàtics per sol·licitar l’esborrany de la renda i confirmar-la o modificar-la a través de l’eina Renda Web de la pàgina de l’agència tributària. Instrument que com a novetat permet realitzar la renda 2015 per mòbil o per tablet.

Una altra forma d’elaborar-la és baixar-se el Programa Pare que es descarrega des de la pàgina de l’agència tributària i ja es troba disponible.

Calendari de la renda 2015

 

 • El termini de presentació finalitza el 30 de juny. Excepte quan resulti a ingressar i s’ha optat per domiciliar el pagament llavors finalitza el 25 de Juny.
 • La petició de Cita Prèvia per a confecció de declaracions i modificació d’esborranys comença a partir del 4 de maig fins al 29 de juny.
 • L’Inici d’atenció presencial en oficines són a partir del 10 de maig.

Els obligats a presentar declaració de la renda són:

 • Quan els ingressos de treball anual superin els 22.000 euros i el contribuent solament te un pagador.
 • Si hem tingut més d’un pagador, però la suma del segon i següents no a dalt als 1.500 euros anuals, el mínim per fer la declaració és manté en els 22.000 euros. En cas contrari, aquest mínim baixa als 12.000 euros.
 • Els autònoms estan obligats a fer la declaració de la renda si han obtingut ingressos superiors a 1.000 euros.
 • Rendiments de capital  mobiliari: En aquest cas el mínim per realitzar la declaració de la renda 2015 per aquest concepte es fixa en 1.600 quan són ingressos sotmesos a retenció i el límit mínim per fer la declaració de la renda 2015 d’1.000 euros quan no són ingressos sotmesos a retenció.

Per tots aquells que encara no l’heu presentat la renda i necessiteu d’un gestor us recomano la gestoria Aybe en les quals es troben molt bons professionals.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

Llamar