Category Archives: TOTES

 • -

Okupar habitatges és legal a Catalunya

Category:dret inmobiliari,notícies jurídiques,TOTES

Definició de “habitatge buit”

En data 31 de desembre de 2019 va entrar en vigor el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per a millorar l’accés a l’habitatge.

Aquest Decret llei va ser aprovat amb els vots a favor d’UNIDES PODEM, JXCat, ERC i la CUP.

Ciutadans i el PP han votat en contra i el PSC s’ha abstingut.

Posteriorment ha estat modificat pel Decret llei 1/2020, de 21 de gener, convalidat el 4 de març de 2020 i que modifica la definició de “habitatge buit”  de la següent forma:

Habitatge buit: l’habitatge que roman desocupada permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l’abandó de l’habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població i el fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució. L’ocupació sense títol legítim no impedeix que es pugui considerar buida un habitatge.

Amb el “lloguer social” es fomenta la Legalitat de l’ocupació.

Amb el nou Decret llei 17/2019 i quan l’habitatge ocupat pertanyi a grans tenidors d’habitatge, els okupes tindran dret a rebre un contracte de lloguer social .

El contracte de lloguer social limita la renda de lloguer al 18% de la renda familiar de l’inquilí, d’aquesta forma, si l’inquilí té un salari de 1500 euros, la quota mensual de lloguer no podrà ser superior a 270 euros.

Aquest 18%, en alguns casos serà reduït al 10% quan la renda de l’inquilí sigui molt baixa, per exemple si l’inquilí declara només 500 euros, la seva renda de lloguer no serà superior a 50 euros mensuals.

Per tant si l’inquilí o l’okupa no cobra ni declara cap ingrés, deduïm, que no pagarà res al propietari, per la qual cosa la quota de lloguer serà totalment GRATIS, per tant:

Quan els ingressos mensuals d’un okupa siguin zero euros i el propietari sigui “gran tenidor d’habitatge”, l’OKUPA no abonarà cap quota de lloguer, podent viure GRATIS en l’habitatge ocupat fins a un temps de set anys.

Existeix una excepció, i és que, per sort, el Decret llei permet als propietaris particulars eximir-se de l’obligació d’oferir “contractes de lloguer social” als okupes, sempre que aquests particulars tinguin menys de 15 propietats.

Valgui la redundància, l’entitats financeres, immobiliàries i empreses SEMPRE hauran d’oferir contractes de “lloguer social” als OKUPES.

Perjudici als propietaris

Amb la nova definició d’habitatge buit, la Generalitat de Catalunya podrà continuar cobrant impostos de “habitatge buit” als propietaris afectats d’okupes dins del seu habitatge.

El Decret llei 17/2019 cataloga a alguns propietaris com a “grans tenidors d’habitatge”, quan aquests són:

 1. Entitats financeres i immobiliàries
 2. Empreses propietàries que lloguen mes de 1250 metres quadrats
 3. Particulars amb mes de 15 propietats

Tornant al fil, i principi del blog, un “habitatge buit” a efecte contractual genera els següents perjudicis al seu propietari:

 1. Es pot expropiar al propietari del seu habitatge quant al seu ús temporal o al seu domini valorant-se la propietat al 50% del seu preu.
 2. Se l’obliga el propietari a reduir la seva renda de mercat a la de les circumstàncies del “lloguer social” que estableix el Decret llei a favor de l’okupa o inquilí.

El contracte de lloguer social tindrà una durada de 5 anys quan els propietaris siguin particulars amb mes de 15 habitatges i 7 anys quan els propietaris siguin empreses.

Perjudici al lliure mercat i inversors immobiliaris

També s’inclou en Decret llei l’obligació que els promotors immobiliaris hagin de lliurar des del 40 fins al 50% del sòl que comprin per a construir a l’administració.

Amb aquests percentatges tan elevats és la pròpia administració està donant lloc a l’encariment dels preus de mercat d’habitatge nou.

És difícil de creure la hipòtesi plantejada en el Decret llei, conforme l’administració dedicarà dit 40-50% del sòl que s’apropia, a usar-lo per a construir habitatges protegits.

Nous models de contracte de lloguer

El Govern de la Generalitat adverteix amb multar a TOTS els propietaris d’habitatges amb multes de fins a 9.000 euros, per no informar els seus inquilins dels preus de referència de lloguer a l’hora de realitzar un contracte de lloguer, per a això la Generalitat pública un model de contracte a usar obligatòriament en tots els contractes de lloguer.També en els contractes de lloguer s’haurà de fer constar que l’habitatge arrendat pertany o una “gran tenidor d’habitatges” quan el propietari així estigui catalogat, amb això l’inquilí podrà exercir el seu dret de “lloguer social” fins a 7 anys, en cas de no poder fer front a les rendes d’arrendament.

Una altra característica dels nous contractes d’arrendament, és que perquè aquest sigui registrat en el diposito de finances (INCASOL a Catalunya), haurà d’incloure les següents dades:

a) La situació de la finca arrendada, que ha d’incloure l’adreça postal, la titularitat, la referència cadastral, l’any de construcció, l’any i el tipus de reforma, si escau, la superfície construïda d’ús privatiu per usos, la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica.

b) La identificació de les parts contractants, que ha d’incloure els domicilis respectius a l’efecte de practicar les notificacions.

c) Les característiques del contracte, que ha d’incloure la data de formalització, la durada, la renda, el sistema d’actualització de la renda, les garanties addicionals a la fiança, el pagament dels subministraments bàsics i si la finca es lloga moblada o no.

d) L’import de la fiança i la data de dipòsit.

e) Les altres dades que, per a elaborar l’Índex de referència de preus de lloguer d’habitatges, es determinin per ordre del conseller o consellera del departament competent en matèria d’habitatge.

Conclusions Relatives al Decret 17/2019

 1. Ha estat aprovat per Unides Podemos, JxCat, ERC i la CUP
 2. S’ha oposat a la seva aprovació Ciutadans i PP
 3. S’ha abstingut en la votació el PSC
 4. Aquest Decret llei fomenta l’ocupació d’habitatges buits a Catalunya.
 5. Expropia al propietari del seu dret d’ús temporal i domini de l’habitatge infravalorant la seva propietat al 50%.
 6. Perjudica el sector de la inversió i creixement immobiliari a Catalunya.
 7. Atenta contra la competència del lliure mercat immobiliari de lloguer en obligar a fer constar “preus de referència” en contractes privats.
 8. Bloqueja iniciatives inversores en sòl immobiliari.

 Hazte cliente Haz clic aquí y conocerás las ventajas de ser nuestro cliente.

 • -

Mapa mundial de casos de coronavirus en temps real.

Category:CURIOSIDADES,forense medicina,TOTES

En aquest mapa mundial donem a conèixer els casos de Coronavirus en temps real.

Coronavirus

El mapa ha estat desenvolupat per el  Centre de Ciència i Enginyeria de Sistemes de la Universitat Johns Hopkins

En el mapa, pots veure no sols els casos d’afectació si no també les morts per cada regió.

A causa del lleus que són els símptomes, entre el 80-85% de persones contagiades pel coronavirus ni tan sols són conscients que sofreixen el contagi.

No cal alarmar-se respecte a les morts, ja que el coronavirus només es complica en el 5% dels contagiats.

Les persones majors són les que sofreixen riscos de mort.

Segons fonts d’informació les persones mes vulnerables són:

 1. Persones de mes de 70 anys
 2. Persones majors febles, afectades de diabetis o càncer.

Les persones contagiades han d’evitar contagiar a uns altres.

 1. La persona contagiada ha d’usar una màscara a fi d’evitar contagiar a uns altres, amb la seva tos o esternuts.
 2. El/la contagiat/a deure evitar tocar a altres persones amb la seva mans sense haver-les rentat.
 3. Les persones majors han d’evitar visitar llocs on hi hagi moltes persones.

Símptomes de contagi del coronavirus

Els símptomes característics del contagi són tres:

 • Dificultat respiratòria
 • Febre
 • Tos

Si t’interessa saber mes sobre el coronavirus et convidem al fet que visitis la nostra anterior publicació sobre la seva afectació a Barcelona i Mobile World Congress.

Si t’ha agradat est articulo, suscriu-te e al nostre blog i en breu coneixeràs com ha afectat el coronavirus en l’economia mundial.Hazte cliente Haz clic aquí y conocerás las ventajas de ser nuestro cliente.

 • -
Avantatges per Advocats

La importància de dir sempre la veritat.

Category:AUTOR,psicologia,TOTES

M’agradaria el dia d’avui tractar un tema diferent als tractats amb anterioritat. Un aspecte important en l’ètica i moral són les actituds i decisions que prenem en la nostra vida. Un de les principals fets que donen paraula a una persona i li donen valor, és a dir la veritat.

A pesar que el concepte de debò és una cosa bastant complexa que depèn del caràcter de cadascun i de l’educació que ha tingut, interessa entrar més en profunditat en el tema. Avesis no dir res o una “mentida piadosa” pot evitar moltes interpretacions i problemes a priori. A vegades fins i tot, pot arribar a ser la millor decisió davant una determinada problemàtica.

 

Per què és important dir la veritat?

 

Dir les veritats pot ser tan dolent com dir mentides, ja que la bondat de totes dues opcions depèn del que se sap i de les conseqüències que se segueixin del que es diu.

Malgrat això, quan un és sincer, implica reconèixer les seves virtuts i defectes. Això t’ajuda a poder ser una millor persona.

A la majoria dels ciutadans la veritat que més li interessa és la moral i l’ètica. La primera per a tranquil·litat de la seva consciència i per a poder fiar-se de les persones amb les quals es relaciona. I  la segona per a saber, amb alta probabilitat, què és el millor que  li convé fer.

La moral es basa en valors, normes i principis particulars,  mentre que l’ètica es fonamenta en universals.

Hi ha els qui afirmen que existeixen tres classes principals de debò: la formal, la física i la convinguda. La formal, com les de les matemàtiques o de qualsevol joc, és exacta, perquè solament fa referència al compliment o no de les regles. Però les físiques són només aproximatives, segons la informació i tecnologia de què es disposa. Les convingudes,  depenen dels valors que entren en joc i de la capacitat de conveni entre les persones. Totes poden canviar si es canvien les regles de joc, si es perfeccionen les teories i tècniques de recerca i si es modifiquen els valors i interessos humans.

Malgrat diferents interpretacions i estudis que tracten el tema de la veritat en profunditat és important que tinguem com a premissa i com a costum dir sempre la veritat.

La veritat és sincera, és honesta, és dura, és taxativa, és incòmoda però sempre deixa la consciència tranquil·la i el cor content.

 

Com a perit judicial, és clau i determinant ser sincer i honest, dient “la veritat”.

 

Fer el treball sempre de manera objectiva i professional per a mantenir la confiança que els ciutadans tenen en la figura del “perit”. En cas contrari perdríem el significat del valor de la paraula i ens defraudaríem a nosaltres mateixos.

 

 

 Hazte cliente Haz clic aquí y conocerás las ventajas de ser nuestro cliente.

 • -
ajuda per naixement

AJUDES PER NAIXEMENT DE FILL : ayudes seguretat social

Category:TOTES

Ajuda per naixement

Existeix una prestació econòmica familiar no contributiva de pagament únic. És un ajuda per naixement de fill que no fa falta a veure cotitzat. Reconeguda pel naixement o adopció d’un fill produït en una família nombrosa, monoparental o quan la mare presenta una discapacitat igual o superior al 65%.

Es pot sol·licitar a partir de l’endemà al naixement o adopció del fill.

Es tramita davant els centres de la seguretat social encara que el reconeixement és competència de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Prescriu als cinc anys a explicar des de l’endemà al naixement.

S’abona en un pagament únic d’1.000 euros quan no se superin els límits d’ingressos establerts; si se superen, però són inferiors a l’import que resulti de sumar a aquest límit l’import de la prestació, la quantia a abonar serà igual a la diferència entre els ingressos percebuts i l’indicat import conjunt.

Els progenitors o adoptantes hauran de:

 • Residència en territori espanyol.
 • No superin els límits fixats.
 • No tinguin dret a prestacions de la mateixa naturalesa en qualsevol altre règim públic de protecció social.

En el cas de famílies  nombroses, serà beneficiari:

 • Si existeix convivència, qualsevol dels progenitors o adoptantes de comú acord. Mancant acord, serà beneficiària la mare, si escau.
 • Si no existeix convivència :  serà beneficiari el que tingui al seu càrrec la guarda i custòdia del fill.

En el supòsit de famílies monoparentals: serà beneficiari el progenitor amb el qual conviu el fill nascut o adoptat i és únic sustentador de la família.

En els casos de mares amb discapacitat: serà beneficiària la mare que acrediti una discapacitat igual o superior al 65%.

Quan el fill hagués quedat orfe de tots dos progenitors o adoptantes o estigui abandonat, serà beneficiària la persona física que legalment es faci càrrec d’aquell.

AyudesHazte cliente Haz clic aquí y conocerás las ventajas de ser nuestro cliente.

Call Now ButtonLlamar