Category Archives: ALL – TOTES

 • -
ajuda per naixement

AJUDES PER NAIXEMENT DE FILL : ayudes seguretat social

Category:ALL - TOTES

Ajuda per naixement

Existeix una prestació econòmica familiar no contributiva de pagament únic. És un ajuda per naixement de fill que no fa falta a veure cotitzat. Reconeguda pel naixement o adopció d’un fill produït en una família nombrosa, monoparental o quan la mare presenta una discapacitat igual o superior al 65%.

Es pot sol·licitar a partir de l’endemà al naixement o adopció del fill.

Es tramita davant els centres de la seguretat social encara que el reconeixement és competència de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Prescriu als cinc anys a explicar des de l’endemà al naixement.

S’abona en un pagament únic d’1.000 euros quan no se superin els límits d’ingressos establerts; si se superen, però són inferiors a l’import que resulti de sumar a aquest límit l’import de la prestació, la quantia a abonar serà igual a la diferència entre els ingressos percebuts i l’indicat import conjunt.

Els progenitors o adoptantes hauran de:

 • Residència en territori espanyol.
 • No superin els límits fixats.
 • No tinguin dret a prestacions de la mateixa naturalesa en qualsevol altre règim públic de protecció social.

En el cas de famílies  nombroses, serà beneficiari:

 • Si existeix convivència, qualsevol dels progenitors o adoptantes de comú acord. Mancant acord, serà beneficiària la mare, si escau.
 • Si no existeix convivència :  serà beneficiari el que tingui al seu càrrec la guarda i custòdia del fill.

En el supòsit de famílies monoparentals: serà beneficiari el progenitor amb el qual conviu el fill nascut o adoptat i és únic sustentador de la família.

En els casos de mares amb discapacitat: serà beneficiària la mare que acrediti una discapacitat igual o superior al 65%.

Quan el fill hagués quedat orfe de tots dos progenitors o adoptantes o estigui abandonat, serà beneficiària la persona física que legalment es faci càrrec d’aquell.

Ayudes

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

 • -
derechos laborales de maternidad

DERECHOS LABORALES DE MATERNIDAD

Category:ALL - TOTES

DERECHOS LABORALES DE MATERNIDAD

Para conciliar la vida laboral con la familiar es recomendable que la futura mama trabajadora conozca los derechos laborales de maternidad.

No obstante cada trabajadora debería acudir y repasar su propio convenio para ver si en algunos puntos han sido mejorados o desarrollados. Al igual que los funcionarios tienen su propio régimen al que deberán acudir.

Los derechos básicos que constan en el Estatuto de los trabajadores son los siguientes:

 • Baja de Maternidad: 

La duración es de 16 semanas ininterrumpidas. En casos de parto múltiple ampliables en dos semanas más por cada hija o hijo a partir del segundo. En caso de nacimiento de un bebé con discapacidad, el permiso se amplía dos semanas más.

Si el bebé fallece, la madre podrá continuar disfrutando del permiso de maternidad por parto hasta concluir las 16 semanas. Ampliable en el caso que el bebé permanezca hospitalizado y hasta un máximo de 13 semanas más, en los casos de parto prematuro y de recién nacidos que precisen hospitalización superior a siete días a continuación del parto.

 • Exámenes prenatales:

  es un permiso retribuido.

Artículo 37.3 apartado f) “Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto”.

 • Lactancia

(Artículo 37.4 del 7.4 del Estatuto de los Trabajadores)

Hasta los nueve meses del menor, tendrá el trabajador derecho a una hora de ausencia del trabajo. Que podrán dividir en dos fracciones. Se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples. Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad.  O acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo con el empresario respetando lo establecido en la negociación colectiva, en su caso.

 • Reducción de jornada por guarda legal

(Artículo 37.6 del estatuto de los Trabajadores)

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella.

https://perito.biz/

 

 

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

 • -
humitat

Humitat a la llar

Category:ALL - TOTES,informes pericials

Humitat a la llar – A què pot ser degut?

Una de les deficiències més habituals amb les quals em trobo és la humitat. Però, a què es deuen aquestes humitats? Es poden classificar segons el seu origen en tres tipus.

Classificació:

Es procedeixen a explicar de forma breu:

1. Per filtració: Aquelles que provenen d’una fuita, com pot ser trencar-se una canonada o un embús de la mateixa. Se solen trobar en parets o sostres, i la seva forma en general sol ser concèntrica (rodona dins de rodona). Veure fotos.

2. Per capil·laritat: Aquelles humitats que provenen del terreny, i que ascendeixen per les parets fins a cert nivell pràcticament paral·lel al sòl. Aquestes es troben a les zones baixes de parets situades en els baixos d’edificacions antigues. Veure fotos.

3. Per condensació: Aquest és un terme no tan conegut, és el resultat d’un escàs aïllament de façana, alt escalfament interior (estufes) o la falta de ventilació, que provoca que la humitat ambiental s’acumuli en les parets. Es detecten per l’aparició de floridura en parets, i finestres que degoten. Veure fotos.

 

Òbviament és una descripció bàsica, motiu pel qual se li dedicarà un article a cadascuna d’elles. Així que els interessats podreu aprofundir.

No ha d’oblidar-se que l’aigua és punyetera, se sap per on surt, però no per on entra. L’aigua busca el seu camí més fàcil lliscant-se en els interiors de l’edificació que no podem observar, aconseguint que en ocasions triguem temps a detectar el seu origen.

El que en aquest i següents articles es descriu, és el més habitual. Igual que quan anem al metge indicant un mal de cap, el primer que farà serà donar-nos una pastilla, i tret que el dolor continuï, no començarà a sol·licitar proves més exhaustives. La majoria de humitats sabreu de qué provenen llegint aquests posts.

 

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

 • -

PÈRIT… I si no sé fer l’encàrrec?

Category:ALL - TOTES,informes pericials

PÈRIT… I si no sé fer l’encàrrec?

Quan fem el curs de Pèrits que impartim, alguns alumnes tenen por de no saber sobre el tema que els encarreguin. No importa que tinguin una titulació o experiència en la matèria, és un dubte que es repeteix.

Bé, no negaré que jo també tenia la mateixa sensació quan vaig començar. Però després de centenars de peritatges realitzats, encara no hi ha hagut cap que no hagi estat capaç de solucionar.

Documentar-se

Hi ha carreres molt àmplies, on resulta impossible ser expert en tots els seus vessants. Quan tracta d’algun tema que no és la teva especialitat, explota internet. Per sort tenim un món que ens facilita tot el que li preguntem, documentació, tutorials, fòrums, vídeos, etc.

Ara bé, com en tot, cal saber garbellar la informació. Si busco un mal de cap a internet, de ben segur que acabaré pensant que tinc una malaltia, perquè no sé de la matèria. Però sí sé bé destriar entre els comentaris tècnics de la meva professió. Encara que no som conscients de vegades, tenim el criteri suficient com per distingir la informació útil.

Visita

Una altra cosa amb la qual et pots trobar, és que l’afectat, que també té internet, t’explicarà què té i perquè. Com a tècnic, novament, hauràs de destriar entre el que té lògica i el que no, però et donaran moltes pistes de per on encaminar la pericial.

Contactes

Finalment, si la cerca d’informació, i la visita, no t’han deixat clar quin és el problema en l’assumpte, usa el comodí del públic. Segur que tens algun company/amic d’ofici, que hagi tractat amb un tema similar, al que podràs demanar opinió o consell.

No tinguis por, veuràs que pots solucionar-los tots. I si estàs apuntat com a Pèrit amb nosaltres, et donarem un cop de mà si ho necessites!

 

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

Curso de perito judicial

Inscripción al curso

Llamar