Category Archives: TOTES

 • -
càlcul de les indemnitzacions

Càlcul de les indemnitzacions laborals

Category:TOTES

Càlcul de les indemnitzacions per extinció del contracte de treball.

Des d’avui a través de la pàgina web del Consell General del Poder Judicial es pot accedir a una aplicació informàtica que permet el càlcul de les indemnitzacions laborals per extinció del contracte.

Projecte creat en sis mesos des que el passat 13 de Desembre del 2015 es va constituir un grup de treball amb l’objectiu de desenvolupar la següent eina.

El grup de treball format pel magistrat de la Sala social del Tribunal Superior de Justícia d’Aragó Juan Molins García-Atance, promotor de l’estudi i director tècnic del projecte; el magistrat de la Sala Quarta del Tribunal Suprem José Manuel López García de la Serrana i el cap d’àrea adjunt d’Informàtica del Centre de Documentació Judicial (CENDOJ), Julen Lasa Jáuregui. Coordinat pel vocal de l’òrgan de govern dels jutges Juan Martínez Moya.

És una eina molt pràctica i senzilla que possibilita conèixer la indemnització que correspon a cada contracte introduint només tres dades:

 • la data d’inici de la relació laboral.
 • la data de finalització d’aquesta relació.
 • el salari brut (diari, mensual o anual).

El resultat del càlcul de les indemnitzacions és atenent a les diferents causes d’extinció que existeixen per llei a més amb base doctrina jurisprudencial vigent.

Es calcularà les indemnitzacions en els següents suposats:

 • acomiadament improcedent
 • extinció del contracte per voluntat del treballador
 • extinció per causes objectives
 • acomiadament col·lectiu
 • mobilitat geogràfica
 • modificació substancial de condicions de treball,
 • contracte de foment de la contractació indefinida amb acomiadament objectiu improcedent
 • extinció del contracte temporal o d’un treballador indefinit no fix.

No s’ha inclòs per dotar de claredat a la herremienta el càlcul de les indemnitzacions en els següents suposats:

 • indemnització a càrrec del Fogasa
 • indemnitzacions regulades en les relacions laborals especials
 • indemnitzacions que poguessin correspondre a treballadors fixos discontinus
 • altres situacions complexes, com a contractes de treball amb jornades reduïdes o indemnitzacions previstes en normativa especial o convencional.

Link  dela eina per a càlcul de les indemnitzacions o extinció del contracte:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-indemnizaciones-por-extincion-de-contrato-de-trabajo/

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

 • -

DEDUCCIÓ PER LLOGUER PER A l’INQUILÍ RENDA 2015

Category:dret civil,dret inmobiliari,notícies jurídiques,TOTES

DEDUCCIÓ PER LLOGUER PER A l’INQUILÍ RENDA 2015

Tenint en compte en els últims anys la tendència a favor del règim de lloguer per viure ha augmentat cal tenir en compte a la declaració de la renda la deducció per lloguer per poder abaratir la factura fiscal.
La deducció de Lloguer per a habitatge habitual.
Els requisits que s’han de complir per deduir-se els inquilins són:

– Data de contracte de lloguer anterior a l’1 de Gener del 2015. Ja que després d’aquesta data s’ha suprimit la deducció per als inquilins. (Article 68.7 de la Llei de l’IRPF).
– Ha de tractar-se d’habitatge habitual. S’entén per habitatge habitual.

 • Que constitueixi la seva residència durant un termini continuat d’almenys tres anys des de la seva compra
 • Que el contribuent l’habiti de manera efectiva i amb caràcter permanent en un termini no superior a dotze mesos, explicats des de la data d’adquisició o la terminació de les obres.
 • S’assimilen a l’habitatge habitual a l’efecte de la deducció els annexos i places de garatge adquirides conjuntament amb l’habitatge.

Et podràs deduir una part estatal i afegir una part autonòmica en el cas de Catalunya si a més compleixes amb altres requisits:

 • Part estatal: deduir-se un 10,05% dels imports pagats amb un límit màxim de 9.040 euros a l’any per a bases imposables inferiors a 17.707,2 euros. Per a rendes a partir d’aquest topall i fins a 24.107,20 euros anuals, la deducció va reduint-se progressivament fins a desaparèixer quan s’aconsegueixen aquests 24.107,20 euros.
 • Part autonòmica a Catalunya: el 10% de les quantitats aportades amb un límit de 300 (600 euros si és família nombrosa). S’haurà de fer constar el NIF de l’arrendador en la casella 866 de la declaració. Si compleixes amb un els següents requisits:
  Tenir 32 anys o menys.
  Haver estat en atur almenys 183 dies durant l’any anterior.
  Tenir un grau de discapacitat mínim del 65%
  O ser vidu/a i tenir 65 anys o més.

Per tots aquells que encara no l’heu presentat la renda i necessiteu d’un gestor us recomano la gestoria Aybe en les quals es troben molt bons professionals.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

 • -

RENDA 2015

Category:dret de familia,dret en general,notícies jurídiques,TOTES

Calendari de la renda 2015 i obligats a presentar-la.

Des del passat dia 6 d’abril s’ha iniciat la campanya de la declaració de la Renda 2015. La renda 2015 és el primer exercici en què és aplicable la totalitat de la reforma fiscal.

Molts són els contribuents que ja han utilitzat els serveis telemàtics per sol·licitar l’esborrany de la renda i confirmar-la o modificar-la a través de l’eina Renda Web de la pàgina de l’agència tributària. Instrument que com a novetat permet realitzar la renda 2015 per mòbil o per tablet.

Una altra forma d’elaborar-la és baixar-se el Programa Pare que es descarrega des de la pàgina de l’agència tributària i ja es troba disponible.

Calendari de la renda 2015

 

 • El termini de presentació finalitza el 30 de juny. Excepte quan resulti a ingressar i s’ha optat per domiciliar el pagament llavors finalitza el 25 de Juny.
 • La petició de Cita Prèvia per a confecció de declaracions i modificació d’esborranys comença a partir del 4 de maig fins al 29 de juny.
 • L’Inici d’atenció presencial en oficines són a partir del 10 de maig.

Els obligats a presentar declaració de la renda són:

 • Quan els ingressos de treball anual superin els 22.000 euros i el contribuent solament te un pagador.
 • Si hem tingut més d’un pagador, però la suma del segon i següents no a dalt als 1.500 euros anuals, el mínim per fer la declaració és manté en els 22.000 euros. En cas contrari, aquest mínim baixa als 12.000 euros.
 • Els autònoms estan obligats a fer la declaració de la renda si han obtingut ingressos superiors a 1.000 euros.
 • Rendiments de capital  mobiliari: En aquest cas el mínim per realitzar la declaració de la renda 2015 per aquest concepte es fixa en 1.600 quan són ingressos sotmesos a retenció i el límit mínim per fer la declaració de la renda 2015 d’1.000 euros quan no són ingressos sotmesos a retenció.

Per tots aquells que encara no l’heu presentat la renda i necessiteu d’un gestor us recomano la gestoria Aybe en les quals es troben molt bons professionals.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

 • -
Euríbor Plus

EURÍBOR PLUS

Category:dret en general,dret inmobiliari,notícies jurídiques,TOTES

Euríbor Plus EL SUBSTITUT DE L’ACTUAL EURÍBOR

La comissió Europea Treballa en la creació del nou índex substitut de l’Euríbor que es denomina Euribor Plus creat per l’Institut Europeu de Mercats Monetaris ( EMMI). L’Euríbor Plus seria el nou referent del càlcul de les hipoteques i encara que encara està en projecte i no se sap quan entrarà en vigor corre el rumor que podria ser al juliol sinó es retarda, la veritat és que la polèmica amb l’Euríbor Plus està assegurada.

Fa gairebé tres anys ja es va intentar substituir de l’euríbor per IRS (Interest Rate Swap o Permuta de Tipus d’Interès) encara que pretenien aconseguir un índex més estable la veritat és que no es va aconseguir que les oscil·lacions anessin menor que les de l’Euríbor i per això i altres motius mai acabo de substituir-ho.

Pel que ara intenten amb l’Euríbor Plus aconseguir un índex de referència més fiable i evitar futures manipulacions i que sigui més realista:

Ja que entre 2005 i 2009 diferents societats britàniques i estrangeres entre elles Deutsche Bank, RBS, Citigroup, JP Morgan, Société Générale i el bróker RP Martin juntament amb UBS i Barclays van constituir un “càrtel” per controlar els preus de la indústria dels derivats financers referenciats a l’Euribor per això van ser la Comissió Europea els va multar amb la quantitat d’1.700 milions.

El càlcul de l’índex canvia:

EURIBOR: es basa en els tipus de referència estimats pels bancs.

EURIBOR PLUS: es basa els tipus de referència de les transaccions efectivament realitzades

Per tant en teoria no reflectiria el tipus al que estarien disposats a prestar-se els bancs, sinó el tipus al que de debò es presten.

Encara que els arguments de la seva creació semblin favorables i es propiciï a pensar que serà més eficaç i eficient atenent a l’opinió dels experts. Ara la pregunta és si:

L’Euríbor Plus encarirà les hipoteques?

Com va a afectar a la meva hipoteca ja signada?

Quin efecte tindrà en les hipoteques del futur?

Moltes són les incògnites que estan per resoldre en l’aplicació de l’euríbor plus.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

Llamar