Clàusula Sòl

  • -

Clàusula Sòl

Category:TOTES

Eliminació de la clàusula sòl

Són molts els propietaris d’habitatges amb hipoteques amb tipus referencial de l’Euríbor que s’han vist afectats en els últims temps per l’anomenada clàusula sòl i que no han pogut beneficiar-se de la baixada de l’Euríbor. És a dir que en l’escriptura del préstec hipotecari han introduït una clàusula que estableix un límit o percentatge d’interès mínim a pagar en la quota mensual encara que l’Euríbor estigui per sota. En principi són clàusules legals però la falta de transparència, i informació poden considerar la com a clàusules abusives i per tant susceptibles de reclamació.

La primera sentència ferma va ser MERCANTIL 2 DE SEVILLA Sentencia sòl Mercantil 2 Sevilla.

Podran considerar-se la clàusula nul·la per abusiva si es dóna un dels següents requisits:

  1. A) Mancada informació suficientment clara que es tracta d’un element definitori de l’objecte principal del contracte.
  2. B) S’insereixen de forma conjunta amb les clàusules sostre i com aparent contraprestació de les mateixes.
  3. C) No existeixen simulacions d’escenaris diversos relacionats amb el comportament raonablement previsible del tipus d’interès al moment de contractar.
  4. D) No hi ha informació prèvia clara i comprensible sobre el cost comparatiu amb altres modalitats de préstec de la pròpia entitat –caso d’existir- o advertiment que al concret perfil de client no se li ofereixen les mateixes.
  5. I), se situen entre una aclaparant quantitat de dades entre els quals queden emmascarades i que dilueixen la atenció del consumit

S’aconsella primerament arribar encara acordo extrajudicialment amb la financera abans de reclamar judicialment. Per reclamar l’anul·lació de la clàusula sòl i la devolució de la diferència dels imports abonats dels quals hauria d’abonar-se.

Per a això caldria enviar una carta al servei d’atenció al client de l’entitat com aquest model: Enviar la carta amb justificant de recepció o lliurant-la sempre que et segellin una còpia per donar fe que ha estat lliurada.Hazte cliente Haz clic aquí y conocerás las ventajas de ser nuestro cliente.

Call Now ButtonLlamar