El Procés Monitori

 • -
Monitori

El Procés Monitori

Category:TOTES

El Procés Monitori

RECLAMACIONS D’impagaments i DEUTES  DINERARIS SENSE ADVOCAT NI PROCURADOR

En aquests temps de crisis les empreses i autònoms amb major freqüència es troben amb retards en els pagaments o directament impagaments de factures dels serveis prestats als clients o venda de productes als proveïdors. Davant d’aquestes situacions existeix el procediment monitori per a la reclamació de deutes que poden realitzar-se inicialment sense advocat ni procurador.

Diem inicialment perquè es requerirà de la intervenció d’advocat i procurador quan:

– Hi hagi oposició del deutor (el demandat) quan la quantitat reclamada sigui superior a 2.000 euros.
– Calgui sol·licitar l’execució del procediment per no realitzar-se el pagament voluntari per part del deutor quan la quantitat reclamada sigui superior a 2.000 euros

A més el procés monitori està exempt del pagament de les taxes judicials quan la reclamació de la quantia no superi els 2.000 euros.

És necessari abans d’acudir a la via judicial que s’hagi esgotat la via amistosa. I que el deute a reclamar sigui dineraria, líquida, determinada, vençuda i exigible segons art. Article 812.1 Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil.

 • Dineraria: es reclami diners.
 • Líquida i Determinada: s’expressi en xifres o pugui calcular-se a través d’una operació simple.
 • Vençuda: ha transcorregut el seu termini d’abonament.
 • Exigible: ja es pot reclamar quan el deute no depengui de cap fet o termini o condició futura sinó que el deutor està obligat al seu pagament.

S’ha de presentar la petició inicial davant el jutjat corresponent acompanyat de tots els documents acreditatius del deute o la relació mantinguda entre les parts. Impresos normalitzats de sol·licitud inicial de monitori aprovats oficialment pel Consell general del poder Judicial:

Si s’admet es procedirà a requerir el pagament al demandat. I el deutor pot:

 • Pagar Voluntàriament: s’arxivarà l’assumpte.
 • Oposar-se:
  – Si la quantia és superior a 2.000 euros: És necessari advocat i procurador. Finalitza el procediment *monitorio i es tramitarà pel judici verbal (si és igual o inferior a 6.000 euros) o judici ordinari (si és superior a 6.000 euros).
  – Si la quantia és inferior a 2.000 euros: No és necessari advocat ni procurador.
 • O  ni pagui ni que s’oposi i transcorri el termini: llavors es posarà fi al procediment i el Secretari Judicial mitjançant decret fixarà la quantitat que es pot reclamar en el procés d’execució.


Hazte cliente Haz clic aquí y conocerás las ventajas de ser nuestro cliente.

Call Now ButtonLlamar