Archives

 • -
Taxacions Barcelona

Taxacions Barcelona ®

Taxacions Barcelona ® un servei de taxació ràpid.

En Taxacions Barcelona ®, realitzem un servei de taxació molt econòmic si l’immoble se situa a Barcelona.

Totes les taxacions les realitzem per Arquitectes i Enginyers , així com també realitzem auditories de negoci quan se’ns sol·licita la valoració d’un local amb negoci o activitat industrial.

Les valoracions patrimonials de Taxacions Barcelona ®, són vàlides per a Jutjats, Hisenda, Seguretat Social, Agència Tributària, Ajuntaments, Administracions públiques en general i amb validesa en procediments de constrenyiment o alienació, en escriptures de compra venda, en donacions, herències, Revisions de pagament d’impost de ITP (Impost Tranmisións Patrimonials, Actes Jurídics Documentats, etc), aportacions societàries o liquidacions de societats, venda de participacions, accions etc.

Taxacions Barcelona ® es compromet realitzar un informe amb la màxima diligència i qualitat, atès que ens comprometem a no solament a donar aclariments i defensar els nostres informes presencialment, si no també a ratificar-los i aclarir-los davant els propis Jutjats, Arbitratges o davant Administracions Públiques, a diferència d’altres societats de taxació que no es comprometen amb el client en el servei d’assistència a judicial en cas necessari, ni a defensar l’informe presencialment una vegada lliurat el mateix al client.

Tenim competència professional per valorar o taxar habitatges, indústries, comerços, complexos esportius, hotels, terrenys i restaurants disposem de capacitat i professionals en la nostra plantilla amb competència atributiva i reconeixement legal professional, per valorar construir, legalitzar, i auditar i dirigir tot tipus de negoci o construcció.

Els nostres enginyers estan especialitzats en taxacions de naus industrials segons les dimensions, capacitat logística, estructura i elements mòbils tals com a ponts grua, instal·lacions d’aire comprimit, centres de transformació, ubicació, altura de la nau, tipus d’estructura industrial, etc.

Podem realitzar la taxació o valoració d’un local o negoci, desglossant el valor de l’immoble del de l’activitat.

Els informes pericials de Taxacions Barcelona ®, com a empresa de taxació són vàlids per presentar-los davant Jutjats, Hisenda, Agència Tributària, Seguretat Social i entitats privades de crèdit, ja que som una societat registrada en el registre mercantil de Barcelona.

Posi’s en contacte amb nosaltres i un perit taxador immobiliari li informarà i li passarà pressupost sense compromís, per Taxar un pis o per Taxar un local o per Taxar una nau industrial o per Taxar un Comerç o Negoci, o sigui el que sigui el seu patrimoni a valorar.

Taxacions Barcelona ® és una marca registrada de Perits Judicials Barcelona S.L, a fi de realitzar taxacions i/o valoracions patrimonials i immobiliàries a Barcelona també pel mètode de designació judicial.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

 • -

Perits Arquitectes – Arquitectura

Perits Arquitectes a Barcelona – Perits de construcció

Els Perits Arquitectes al costat dels Enginyers en l’Edificació, som els responsables de Confeccionar, Seguir, Coordinar i Dirigir els projectes de construcció d’habitatges o qualsevol altre tipus d’obra d’Arquitectura.

Al món pericial i jurídic com a Perits Arquitectes se’ns sol sol·licitar Informes o Dictàmens pericials, sent la diferència entre tots dos que l’informe pericial tan solament informa, fotografia, explica i justifica l’estat d’una obra o cosa inspeccionada, mentre que el dictamen pericial dels Perits Arquitectes brinda l’opinió sobre el valor, les solucions possibles a un problema tècnic, el cost de reposició o reparació o les causes per les quals s’han produït els danys o patologies constructives.

Al mercat pericial se’ns sol sol·licitar de forma combinada el servei d’Informe amb el de Dictamen, inspeccionant els defectes o patologies constructives, dictaminant sobre les seves causes, proposant solucions, i valoració del cost d’aquestes solucions als danys d’obra. També és comú sol·licitar als Perits Arquitectes la realització d’informes de Taxació o Valoració de Propietats Immobiliàries així com se’ns contracta per posteriorment brindar el servei de ratificació o assistència a Judici com a Perits Judicials Immobiliaris experts tant en la taxació com en la legislació sobre construcció.

Prestem serveis com a Perits Arquitectes d’Obres a Barcelona , els nostres peritatges es realitzen conjuntament amb Enginyers Especialistes en l’edificació, en:

 • Impagaments per demora en el lliurament de l’obra, o per deficient qualitat d’execució dels treballs.
 • Peritatges de Reformes d’Obra particulars.
 • Defectes d’acabats o construcció.
 • Taxacions i/o Valoracions de l’estat d’una obra.
 • Taxacions i/o Valoracions de mercat.
 • Impagaments, una vegada realitzats tots els treballs i per causes injustificades.
 • Informes i dictàmens pericials de patologies en la construcció.
 • Peritatges de danys i sinistres en edificis.
 • Consultora i anàlisi de planejament urbanístic.

Per conèixer el seu pressupost preguem que es posi en contacte amb nosaltres per contacte telefònic o bé a través del nostre formulari, i després d’una breu conversa telefònica li remetrem la nostra oferta com de Perits Arquitectes concordes al seu cas.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

 • -
perits enginyers industrials

Perits Industrials

Perits Industrials a Barcelona.

Les nostres valoracions com a experts independents i perits industrials tenen validesa per ser presentades davant Jutjats, Agència Tributària, Seguretat Social, Hisenda, Ajuntaments, Entitats privades de crèdit, actes notarials, etc. Aquestes valoracións i taxacions las fem  de maquines i maquinaria industrial.

En els procediments judicials és molt important la intervenció i assistència segons el parer dels Perits Industrials a fi de donar dictamen en causes de litigi per avaries, defectes de producció o fabricació, defectes de qualitat, defectes de disseny, imperfecció en qualitat d’execució de treballs realitzats, valoracions, taxacions, i tot tipus d’inspecció tècnica aclaridora sobre funcionament de màquines, tecnologies, i fins i tot compostos químics i recerques científiques en el cas dels enginyers químics, enginyers biomèdics o altres especialitats de l’Enginyeria.

Els Perits Enginyers Industrials i Perits Enginyers Tècnics Industrials abastem àrees multidisciplinàries en instal·lacions, patents, construccions, taxacions, vehicles, maquinària, producció industrial, instal·lacions d’obres, estructures, etc. A través de les matemàtiques, la tecnologia, la física, i la unió de totes les ciències els Perits Enginyers Industrials i Enginyers Tècnics Industrials som aquells capacitats per realitzar invents que beneficien a l’avanç tecnològic de la humanitat així com fer comprensible la tecnologia i casos de litigis industrials davant Jutges i Advocats.

Les valoracions realitzades per perits industrials en ocasions es realitzen a fi de conèixer el valor de l’actiu de la societat, o bé a fi de valorar el capital social, o per garantir l’aval econòmic o la solvència empresarial davant tercers.

Les taxacions industrials com a valoració d’actius són competència dels perits enginyers, i solen sol·licitar-se en moltes ocasions les taxacions de maquinària per a ajornaments de pagament o avals davant l’administració en procediments de constrenyiment, on es requereix la designa d’un expert independent.

Els Perits Enginyers Industrials o Perits Enginyers Tècnics Industrials tenim competències per titulació legal, per patentar i homologar, legalitzar, fabricar vehicles, maquines, instal·lacions perilloses, instal·lacions elèctriques, centrals nuclears, legalitzar i engegar tot tipus d’activitat industrial i comercial, realitzar construccions públiques, controlar la seguretat de les persones, i un sense i infinitat de competències legals atribuïdes exclusivament a la nostra Titulació Oficial de perits industrials o Enginyers Tècnics Industrials.

Al món pericial, els perits enginyers abastem un gran camp de les tasques de peritatges d’assegurances i peritatges judicials, per la gran volatilitat d’especialitzacions i activitats professionals que pot desenvolupar un enginyer.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

 • -
Associació de Perits Judicials, Col·legi de Perits Judicials Oficials

Perits Judicials. Oficials?

Associacions i Col·legis de Perits Judicials. Oficials?

Atès que els Perits Oficials no existeixen ni mai han existit a Espanya, no es pot considerar oficial cap col·legi de perits judicials o associació de perits judicials, pel simple fet de prestar ocasionalment aquest servei als jutjats.

No existeix un col·legi oficial de perits judicials ni tampoc una associació oficial de perits judicials, si no entitats privades o professionals autònoms que prestem aquests serveis per qui voluntàriament els desitja contractar i fer-los servir en un procés judicial com un element mes de prova. A la llum del que s’ha dit, cal tenir en compte que els propis jutjats tendeixen a subcontractar aquests serveis, però no per això es poden considerar oficials, doncs això donaria lloc a la confusió amb un organisme públic.

És cert que a l’hora de contractar Perits a Barcelona, existeix l’opció per al consumidor de contractar un únic perit independent que es pot  contactat a través de qualsevol col·legi o associació de perits judicials. La contractació d’un perit independent pot generar un risc al client al cap dels anys d’haver signat el contracte i ser cridat el perit a judici, doncs a Espanya els procediments Judicials poden ser tan llargs, que quan es necessita el perit a Judici, est pot haver mort, estar ilocalitzable, estar de baixa laboral per problemes de salut, donat de baixa d’Autònom i Activitat Professional, haver-se traslladat de domicili o haver emigrat a un altre País, etc. En aquestes situacions de Força Major, els clients ni tan sols poden reclamar responsabilitat civil alguna a l’únic perit que han contractat, atès que són situacions accidentals per part del perit que deixa una càrrega i problemes als clients que li han contractat.

Contractar a una empresa de Perits, abans que a un únic perit independent d’una associació de perits és notable i amb majors avantatges i garanties,

Contractar una empresa de Perits Judicials aporta l’avantatge que en el cas que el perit designat per l’empresa no estigui disponible el dia del judici, l’empresa sempre posarà un perit en substitució de la mateixa especialitat sense problema ni risc algun per al client. Perits Judicials Barcelona tendeix sempre que és possible, a realitzar els informes amb la signatura de diversos perits per evitar amb això riscos per als nostres clients.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

PERITOS JUDICIALES BARCELONA SL
NIF: B64307580.

Consultas telefónicas de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 h.

Tel. 807 433 269

Precio del coste máximo por minuto de la llamada: 1,21€ desde red fija y 1,57€ desde red móvil, impuestos incluidos.

Llamar