Archives

 • -
agencia seguros Barcelona

ASSEGURANCES

Millorem el preu del teu segur actual i les seves condicions.

Consulta’ns i et realitzarem el millor projecte o estudi de segur a mesura i a preus molt competitius.

Perits Judicials Barcelona és una agència de situada a la zona dels Corts – Sants, Barcelona.

Consultem i et farem un estudi professional pels nostres advocats del millor producte que s’adapti a les teves necessitats.

No perdis el temps amb comparatives d’assegurances online. Crida’ns!

Contracta al moment i amb assessorament en la contractació dels nostres advocats i perits experts en assegurances, al servei de l’assegurat.

Els nostres productes s’engloben en els següents grup:

 

Assegurances de Cotxes

Automòbils, vehicles, assegurances d’actuacions en general

Motocicletes, assegurances de motos

Transporti, Assegurances de furgonetes

 

Assegurances per a Particulars

Professionals o Assegurances de Negocis

Comerciants Assegurances de Comerç

Per al teu habitatge Segurs de Llar

En comunitats de propietaris, Assegurances de Comunitats

Per a afeccionats Segurs de Responsabilitat Civil en Caça i Pesca

Assegurances d’Embarcacions

Tota necessitat de cobrir Assegurances d’accidents

 

Plans d’Estalvi, Plans de Pensions, Vida i Salut

Fons de Vida

Vida i Risc

Protecció Financera

Pensions Dinàmic i Consolidat

Capital

Estalvio

Vida i Pime

Vida i Convenis

Aportacions Extraordinàries

Salut

Sures de Salut

Protecció Autònoms

 

Empreses

Flotes

Negocio

Mercaderies

Equips electrònics

Accidentis conveni

Responsabilitat Civil Pime

D&O Pime

Agrossegurances

Mercaderies Pime

Accidentis col·lectiu

 

Perits Judicials Barcelona S.L és agència exclusiva registrada en la direcció general d’assegurances i fons de pensions amb clau d’inscripció C0109B64307580

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

 • -
Taxacions Barcelona

Taxacions Barcelona ®

Taxacions Barcelona ® un servei de taxació ràpid.

En Taxacions Barcelona ®, realitzem un servei de taxació molt econòmic si l’immoble se situa a Barcelona.

Totes les taxacions les realitzem per Arquitectes i Enginyers , així com també realitzem auditories de negoci quan se’ns sol·licita la valoració d’un local amb negoci o activitat industrial.

Les valoracions patrimonials de Taxacions Barcelona ®, són vàlides per a Jutjats, Hisenda, Seguretat Social, Agència Tributària, Ajuntaments, Administracions públiques en general i amb validesa en procediments de constrenyiment o alienació, en escriptures de compra venda, en donacions, herències, Revisions de pagament d’impost de ITP (Impost Tranmisións Patrimonials, Actes Jurídics Documentats, etc), aportacions societàries o liquidacions de societats, venda de participacions, accions etc.

Taxacions Barcelona ® es compromet realitzar un informe amb la màxima diligència i qualitat, atès que ens comprometem a no solament a donar aclariments i defensar els nostres informes presencialment, si no també a ratificar-los i aclarir-los davant els propis Jutjats, Arbitratges o davant Administracions Públiques, a diferència d’altres societats de taxació que no es comprometen amb el client en el servei d’assistència a judicial en cas necessari, ni a defensar l’informe presencialment una vegada lliurat el mateix al client.

Tenim competència professional per valorar o taxar habitatges, indústries, comerços, complexos esportius, hotels, terrenys i restaurants disposem de capacitat i professionals en la nostra plantilla amb competència atributiva i reconeixement legal professional, per valorar construir, legalitzar, i auditar i dirigir tot tipus de negoci o construcció.

Els nostres enginyers estan especialitzats en taxacions de naus industrials segons les dimensions, capacitat logística, estructura i elements mòbils tals com a ponts grua, instal·lacions d’aire comprimit, centres de transformació, ubicació, altura de la nau, tipus d’estructura industrial, etc.

Podem realitzar la taxació o valoració d’un local o negoci, desglossant el valor de l’immoble del de l’activitat.

Els informes pericials de Taxacions Barcelona ®, com a empresa de taxació són vàlids per presentar-los davant Jutjats, Hisenda, Agència Tributària, Seguretat Social i entitats privades de crèdit, ja que som una societat registrada en el registre mercantil de Barcelona.

Posi’s en contacte amb nosaltres i un perit taxador immobiliari li informarà i li passarà pressupost sense compromís, per Taxar un pis o per Taxar un local o per Taxar una nau industrial o per Taxar un Comerç o Negoci, o sigui el que sigui el seu patrimoni a valorar.

Taxacions Barcelona ® és una marca registrada de Perits Judicials Barcelona S.L, a fi de realitzar taxacions i/o valoracions patrimonials i immobiliàries a Barcelona també pel mètode de designació judicial.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

 • -
Negligències Mèdiques Barcelona

Negligències Mèdiques

Negligències Mèdiques o errors Mèdics.

Abans de posar una demanda per una Negligències Mèdiques o Errors Mèdics s’ha de realitzar un estudi mèdic pericial molt meticulós del cas, ja que si el pacient o afectat de les suposades negligències mèdiques no guanya el judici o reclamació corre el risc de ser condemnat judicialment a pagar les costes del judici en lloc de la indemnització del dany esperada.

Perits Judicials Barcelona ® li recomana no iniciar la reclamació al centre hospitalari fins que Un. tingui certesa i moltes proves o peritatge d’un perit mèdic que confirmi l’existència de la mala praxi, per a això serà necessari assumir un cost d’un estudi de viabilitat pericial inicial, d’Advocats en Negligències Mèdiques i/o Perits de Negligències Mèdiques.

La medicina està en contínua evolució i com en tot ofici humà la medicina no està exclosa del risc d’imperfecció d’actuació dels seus professionals ni dels seus centres hospitalaris que en moltes ocasions no estan 100% proveïts de tots i els millors recursos econòmics, tecnològics i humans per oferir un servei perfecte al pacient. Per suplir aquestes manques, el sistema ha creat les companyies asseguradores que cobreixen les indemnitzacions de danys per negligències mèdiques ocasionades a pacients en centres hospitalaris.

Les Negligències Mèdiques o Errors Mèdics en la major part d’ocasions es produeixen per escassetat de recursos materials tecnològics o humans que no disposen els centres hospitalaris i especialistes que atenen als pacients. Per tant no sempre la culpa és del facultatiu mèdic si no que de vegades és del propi centre hospitalari per sobrecarregar de pacients al facultatiu, o no disposant de les eines i maquinaria metgessa adequada que impedeixen al metge diagnosticar i tractar amb la deguda diligència als seus pacients.

És molt difícil per a les víctimes trobar perits mèdics en les especialitats mèdiques adequades, doncs existeix molt pudor i reticència entre els professionals del col·lectiu per reconèixer i molt mes per acusar les negligències mèdiques i manques de recursos hospitalaris que ocasionen danys en els pacients, ja que reconèixer negligències mèdiques o una manca econòmica o tecnològica no solament és qüestió d’indemnització amb diners si no de una Vida en la consciència del professional o metge que s’ha equivocat o ha presenciat una equivocació sense denunciar-la. La por a l’acomiadament i les represàlies entre companys mèdics és un altre dels tabús que hem de superar en la societat mèdica actual. No obstant això cada dia existeixen mes professionals metges lliurats al dret de la vida digna de les persones i/o drets dels pacients i aquests metges contribueixen com a Perits Judicials Metges per denunciar aquells danys en pacients que altres metges, hospitals, o companyies asseguradores no reconeixen haver causat.

En Perits Judicials Barcelona ®, tant podem defensar els drets del pacient davant els tribunals com estimar i quantificar les valoracions en danys corporals . També podem defensar a centres hospitalaris acusats d’haver comesos errors mèdics sense ser cert o objectivament demostrat pels demandant. Doncs també hi ha ocasions en què la pròpia naturalesa de la persona no admet la intervenció o tractament mèdic realitzat, bé per la seva feblesa natural, edat, o altres malalties o patologies de salut individuals com els antecedents i historial mèdic de cada pacient en qüestió.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

 • -

Perits Arquitectes – Arquitectura

Perits Arquitectes a Barcelona – Perits de construcció

Els Perits Arquitectes al costat dels Enginyers en l’Edificació, som els responsables de Confeccionar, Seguir, Coordinar i Dirigir els projectes de construcció d’habitatges o qualsevol altre tipus d’obra d’Arquitectura.

Al món pericial i jurídic com a Perits Arquitectes se’ns sol sol·licitar Informes o Dictàmens pericials, sent la diferència entre tots dos que l’informe pericial tan solament informa, fotografia, explica i justifica l’estat d’una obra o cosa inspeccionada, mentre que el dictamen pericial dels Perits Arquitectes brinda l’opinió sobre el valor, les solucions possibles a un problema tècnic, el cost de reposició o reparació o les causes per les quals s’han produït els danys o patologies constructives.

Al mercat pericial se’ns sol sol·licitar de forma combinada el servei d’Informe amb el de Dictamen, inspeccionant els defectes o patologies constructives, dictaminant sobre les seves causes, proposant solucions, i valoració del cost d’aquestes solucions als danys d’obra. També és comú sol·licitar als Perits Arquitectes la realització d’informes de Taxació o Valoració de Propietats Immobiliàries així com se’ns contracta per posteriorment brindar el servei de ratificació o assistència a Judici com a Perits Judicials Immobiliaris experts tant en la taxació com en la legislació sobre construcció.

Prestem serveis com a Perits Arquitectes d’Obres a Barcelona , els nostres peritatges es realitzen conjuntament amb Enginyers Especialistes en l’edificació, en:

 • Impagaments per demora en el lliurament de l’obra, o per deficient qualitat d’execució dels treballs.
 • Peritatges de Reformes d’Obra particulars.
 • Defectes d’acabats o construcció.
 • Taxacions i/o Valoracions de l’estat d’una obra.
 • Taxacions i/o Valoracions de mercat.
 • Impagaments, una vegada realitzats tots els treballs i per causes injustificades.
 • Informes i dictàmens pericials de patologies en la construcció.
 • Peritatges de danys i sinistres en edificis.
 • Consultora i anàlisi de planejament urbanístic.

Per conèixer el seu pressupost preguem que es posi en contacte amb nosaltres per contacte telefònic o bé a través del nostre formulari, i després d’una breu conversa telefònica li remetrem la nostra oferta com de Perits Arquitectes concordes al seu cas.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

Llamar