Archives

  • -
perits enginyers industrials

Perits Industrials

Perits Industrials a Barcelona.

Les nostres valoracions com a experts independents i perits industrials tenen validesa per ser presentades davant Jutjats, Agència Tributària, Seguretat Social, Hisenda, Ajuntaments, Entitats privades de crèdit, actes notarials, etc. Aquestes valoracións i taxacions las fem  de maquines i maquinaria industrial.

En els procediments judicials és molt important la intervenció i assistència segons el parer dels Perits Industrials a fi de donar dictamen en causes de litigi per avaries, defectes de producció o fabricació, defectes de qualitat, defectes de disseny, imperfecció en qualitat d’execució de treballs realitzats, valoracions, taxacions, i tot tipus d’inspecció tècnica aclaridora sobre funcionament de màquines, tecnologies, i fins i tot compostos químics i recerques científiques en el cas dels enginyers químics, enginyers biomèdics o altres especialitats de l’Enginyeria.

Els Perits Enginyers Industrials i Perits Enginyers Tècnics Industrials abastem àrees multidisciplinàries en instal·lacions, patents, construccions, taxacions, vehicles, maquinària, producció industrial, instal·lacions d’obres, estructures, etc. A través de les matemàtiques, la tecnologia, la física, i la unió de totes les ciències els Perits Enginyers Industrials i Enginyers Tècnics Industrials som aquells capacitats per realitzar invents que beneficien a l’avanç tecnològic de la humanitat així com fer comprensible la tecnologia i casos de litigis industrials davant Jutges i Advocats.

Les valoracions realitzades per perits industrials en ocasions es realitzen a fi de conèixer el valor de l’actiu de la societat, o bé a fi de valorar el capital social, o per garantir l’aval econòmic o la solvència empresarial davant tercers.

Les taxacions industrials com a valoració d’actius són competència dels perits enginyers, i solen sol·licitar-se en moltes ocasions les taxacions de maquinària per a ajornaments de pagament o avals davant l’administració en procediments de constrenyiment, on es requereix la designa d’un expert independent.

Els Perits Enginyers Industrials o Perits Enginyers Tècnics Industrials tenim competències per titulació legal, per patentar i homologar, legalitzar, fabricar vehicles, maquines, instal·lacions perilloses, instal·lacions elèctriques, centrals nuclears, legalitzar i engegar tot tipus d’activitat industrial i comercial, realitzar construccions públiques, controlar la seguretat de les persones, i un sense i infinitat de competències legals atribuïdes exclusivament a la nostra Titulació Oficial de perits industrials o Enginyers Tècnics Industrials.

Al món pericial, els perits enginyers abastem un gran camp de les tasques de peritatges d’assegurances i peritatges judicials, per la gran volatilitat d’especialitzacions i activitats professionals que pot desenvolupar un enginyer.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

  • -
Perits Mèdics Barcelona

Perits Mèdics Barcelona

Perits Mèdics Barcelona ®

Perits Mèdics Barcelona ®, és una marca registrada oficialment per Perits Judicials Barcelona S.L, tal com es pot comprovar  aquí.

Des de l’any 2006 estem prestant el servei de Perits Mèdics a Barcelona, havent-hi assolit en tot aquest temps conjunyir en la nostra corporació perit mèdic a perit mèdic totes les especialitats mèdiques existents, a fi de poder oferir al món jurídic tots els perits mèdics especialistes que puguin ser necessaris en cada cas.

Els perits mèdics normalment som professionals que ens dediquem habitualment a la nostra professió mèdica, és a dir, no exercim l’activitat eventual de perit si no el que habitual i diàriament exercim és l’activitat diària de metge. Dins del grup dels perits mèdics tenim dos tipus de perits, els perits mèdics generalistes i els perits mèdics especialistes en un com poden ser els especialistes en ginecologia, odontologia, oncologia, neurocirugia, traumatologia, medicina del treball, etc. Dins d’aquests grups de perits mèdics generalistes o perits mèdics especialistes existeixen una sèrie de diferències, tal com expliquem en nostre article sobre l’elecció dels millors perits.

Som especialistes en La Valoració del Dany Corporal , doncs tota reclamació requereix una valoració econòmica. En aquest aspecte cal dir, que hem detectat que no tots els perits mèdics saben realitzar valoracions econòmiques, raó per la qual en Perits Mèdics Barcelona s’ha creat un grup d’especialistes en Valoració del Dany Corporal.

Abans de realitzar un peritatge la nostra entitat analitza la viabilitat de poder demostrar la Negligència Mèdica també denominada Mala Praxi, a fi d’esbrinar si existeixen suficients elements de prova, per iniciar una demanda amb garantia d’èxit. Aquest estudi de viabilitat és molt important, atès que a Espanya si interposem una demanda per negligència mèdica i no guanyem el judici existeix una possibilitat molt alta que el jutjat obligui al demandant a pagar totes les despeses del judici. Aquest estudi inicial del cas, pot evitar costos o disgustos majors que es pot portar qualsevol client que no hagi realitzat aquest estudi previ, doncs amb aquest estudis donem la nostra opinió prèvia sobre el possible èxit de la demanda.

 

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

  • -
Associació de Perits Judicials, Col·legi de Perits Judicials Oficials

Perits Judicials. Oficials?

Associacions i Col·legis de Perits Judicials. Oficials?

Atès que els Perits Oficials no existeixen ni mai han existit a Espanya, no es pot considerar oficial cap col·legi de perits judicials o associació de perits judicials, pel simple fet de prestar ocasionalment aquest servei als jutjats.

No existeix un col·legi oficial de perits judicials ni tampoc una associació oficial de perits judicials, si no entitats privades o professionals autònoms que prestem aquests serveis per qui voluntàriament els desitja contractar i fer-los servir en un procés judicial com un element mes de prova. A la llum del que s’ha dit, cal tenir en compte que els propis jutjats tendeixen a subcontractar aquests serveis, però no per això es poden considerar oficials, doncs això donaria lloc a la confusió amb un organisme públic.

És cert que a l’hora de contractar Perits a Barcelona, existeix l’opció per al consumidor de contractar un únic perit independent que es pot  contactat a través de qualsevol col·legi o associació de perits judicials. La contractació d’un perit independent pot generar un risc al client al cap dels anys d’haver signat el contracte i ser cridat el perit a judici, doncs a Espanya els procediments Judicials poden ser tan llargs, que quan es necessita el perit a Judici, est pot haver mort, estar ilocalitzable, estar de baixa laboral per problemes de salut, donat de baixa d’Autònom i Activitat Professional, haver-se traslladat de domicili o haver emigrat a un altre País, etc. En aquestes situacions de Força Major, els clients ni tan sols poden reclamar responsabilitat civil alguna a l’únic perit que han contractat, atès que són situacions accidentals per part del perit que deixa una càrrega i problemes als clients que li han contractat.

Contractar a una empresa de Perits, abans que a un únic perit independent d’una associació de perits és notable i amb majors avantatges i garanties,

Contractar una empresa de Perits Judicials aporta l’avantatge que en el cas que el perit designat per l’empresa no estigui disponible el dia del judici, l’empresa sempre posarà un perit en substitució de la mateixa especialitat sense problema ni risc algun per al client. Perits Judicials Barcelona tendeix sempre que és possible, a realitzar els informes amb la signatura de diversos perits per evitar amb això riscos per als nostres clients.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

  • -
Advocats per percentatge resultats tant percent

Advocats per Percentatge a Barcelona

Advocats per Percentatge, gratis o a comissió de Resultats a Barcelona.

Els serveis d’advocats per percentatge o comissió de resultats a Barcelona, consisteixen que l’entitat no cobrarà la totalitat dels honoraris pel servei d’advocat, a canvi que l’entitat pugui cobrar un percentatge en cas d’obtenir èxit o resultats positius.

La comissió de resultats que percebran els advocats per percentatge, haurà de proveir totes les despeses en personal, recursos i riscos que comporti a la nostra entitat iniciar el seu procediment així com aportar un benefici a l’empresa pel treball realitzat i risc suportat. Els honoraris finals en aquesta modalitat de contractació a comissió d’èxit, hauran de ser superiors als honoraris normals que estableixen els criteris d’honoraris professionals en situacions normals en les quals el client abona la totalitat del servei prestat i independentment que aquest guanyi o perdi la raó.

Li realitzarem un pressupost de serveis d’Advocats per Percentatge o d’Advocats a comissió de Resultats que s’ajustarà a una sèrie de variables que realitzarem sobre el seu cas, com pot ser la possibilitat que ens avanci un import o quantia per la seva banda de provisió de fons inicial, la possibilitat d’èxit del cas, la complexitat del cas, la quantia econòmica a reclamar, el deute, etc.

És important realitzar un estudi del cas per esbrinar si existeix prescripció si escau (fora de termini), si existeixen proves suficients per guanyar, si hi ha o no negligències, danys ocasionats a reclamar.

Pensi que si perd la raó posant una demanda amb poques proves per haver-ho bestiar o poc justificada, es podria sentenciar la seva demanda com a pretensiosa i injustificada i vostè podría ser condemnar a pagar els costos del judici de l’altra part. En l’estudi del cas també li informarem sobre els costos que pot portar el seu cas en cas de perdre la raó i haver de pagar aquests costos a la part contrària.

En cada cas de cada client pactem condicions contractuals diferents. Inicialment vostè pot contactar telefònicament amb nosaltres en el tel. 93 358 76 75 i rebrà una orientació i atenció telefònica gratis , però si després d’aquesta conversa vostè desitja mantenir una reunió presencial a fi d’analitzar el seu cas, dita o visita té un cost de 80 euros, i després de la mateixa li donarem una informació correcta sobre els riscos i possibilitat d’èxit del seu cas.

El contracte de serveis d’Advocats per percentatge que li oferirem se centrarà en les següents variables amb major o menor % d’influència al pressupost que li oferirem:

Costos Inicials del Procediment 5%

Provisió de Fons Suportada pel Client per a Despeses de Personal 15%

Complexitat 5%

Temps Esperat de Resultat 5%

Quantia i Responsabilitat Econòmica 25%

Necessitat d'Incloure o no serveis de Perit en el procediment 15%

Possibilitats d'Èxit Analitzades 25%

Per tant la nostra oferta en percentatge de serveis d’Advocats a comissió del resultats variarà i serà diferent (major o menor %) en cada cas de cada client, doncs el percentatge serà depenent de cadascun dels factors descrits en la taula de l’esquerra, podent ser el percentatge mes elevat quan el client no pot o decideix no abonar cap honorari de provisió de fons inicial, o podent ser menor el percentatge quan el client estigui disposat a abonar una provisió o costos inicials a fi de reduir el mateix.

El contracte de serveis tipus QUOTA LITIS és 100% legal segons Sentència del Tribunal Suprem de Novembre de l’any 2008 Recurs de Cassació 5837/2005.

També deu Un. saber que existeixen Advocats d’ofici o Advocats Gratis, però aquests serveis no són del tot gratis tal com pot comprovar llegint la nostra publicació sobre els serveis d’assistència jurídica gratuïta.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

Llamar