Negligències Mèdiques

Negligències Mèdiques Barcelona

Data:04 Mai, 2015

Negligències Mèdiques

Negligències Mèdiques o errors Mèdics.

Abans de posar una demanda per una Negligències Mèdiques o Errors Mèdics s’ha de realitzar un estudi mèdic pericial molt meticulós del cas, ja que si el pacient o afectat de les suposades negligències mèdiques no guanya el judici o reclamació corre el risc de ser condemnat judicialment a pagar les costes del judici en lloc de la indemnització del dany esperada.

Perits Judicials Barcelona ® li recomana no iniciar la reclamació al centre hospitalari fins que Un. tingui certesa i moltes proves o peritatge d’un perit mèdic que confirmi l’existència de la mala praxi, per a això serà necessari assumir un cost d’un estudi de viabilitat pericial inicial, d’Advocats en Negligències Mèdiques i/o Perits de Negligències Mèdiques.

La medicina està en contínua evolució i com en tot ofici humà la medicina no està exclosa del risc d’imperfecció d’actuació dels seus professionals ni dels seus centres hospitalaris que en moltes ocasions no estan 100% proveïts de tots i els millors recursos econòmics, tecnològics i humans per oferir un servei perfecte al pacient. Per suplir aquestes manques, el sistema ha creat les companyies asseguradores que cobreixen les indemnitzacions de danys per negligències mèdiques ocasionades a pacients en centres hospitalaris.

Les Negligències Mèdiques o Errors Mèdics en la major part d’ocasions es produeixen per escassetat de recursos materials tecnològics o humans que no disposen els centres hospitalaris i especialistes que atenen als pacients. Per tant no sempre la culpa és del facultatiu mèdic si no que de vegades és del propi centre hospitalari per sobrecarregar de pacients al facultatiu, o no disposant de les eines i maquinaria metgessa adequada que impedeixen al metge diagnosticar i tractar amb la deguda diligència als seus pacients.

És molt difícil per a les víctimes trobar perits mèdics en les especialitats mèdiques adequades, doncs existeix molt pudor i reticència entre els professionals del col·lectiu per reconèixer i molt mes per acusar les negligències mèdiques i manques de recursos hospitalaris que ocasionen danys en els pacients, ja que reconèixer negligències mèdiques o una manca econòmica o tecnològica no solament és qüestió d’indemnització amb diners si no de una Vida en la consciència del professional o metge que s’ha equivocat o ha presenciat una equivocació sense denunciar-la. La por a l’acomiadament i les represàlies entre companys mèdics és un altre dels tabús que hem de superar en la societat mèdica actual. No obstant això cada dia existeixen mes professionals metges lliurats al dret de la vida digna de les persones i/o drets dels pacients i aquests metges contribueixen com a Perits Judicials Metges per denunciar aquells danys en pacients que altres metges, hospitals, o companyies asseguradores no reconeixen haver causat.

En Perits Judicials Barcelona ®, tant podem defensar els drets del pacient davant els tribunals com estimar i quantificar les valoracions en danys corporals . També podem defensar a centres hospitalaris acusats d’haver comesos errors mèdics sense ser cert o objectivament demostrat pels demandant. Doncs també hi ha ocasions en què la pròpia naturalesa de la persona no admet la intervenció o tractament mèdic realitzat, bé per la seva feblesa natural, edat, o altres malalties o patologies de salut individuals com els antecedents i historial mèdic de cada pacient en qüestió.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

Llamar