Perits Arquitectes – Arquitectura

Data:03 Mai, 2015

Perits Arquitectes – Arquitectura

Perits Arquitectes a Barcelona – Perits de construcció

Els Perits Arquitectes al costat dels Enginyers en l’Edificació, som els responsables de Confeccionar, Seguir, Coordinar i Dirigir els projectes de construcció d’habitatges o qualsevol altre tipus d’obra d’Arquitectura.

Al món pericial i jurídic com a Perits Arquitectes se’ns sol sol·licitar Informes o Dictàmens pericials, sent la diferència entre tots dos que l’informe pericial tan solament informa, fotografia, explica i justifica l’estat d’una obra o cosa inspeccionada, mentre que el dictamen pericial dels Perits Arquitectes brinda l’opinió sobre el valor, les solucions possibles a un problema tècnic, el cost de reposició o reparació o les causes per les quals s’han produït els danys o patologies constructives.

Al mercat pericial se’ns sol sol·licitar de forma combinada el servei d’Informe amb el de Dictamen, inspeccionant els defectes o patologies constructives, dictaminant sobre les seves causes, proposant solucions, i valoració del cost d’aquestes solucions als danys d’obra. També és comú sol·licitar als Perits Arquitectes la realització d’informes de Taxació o Valoració de Propietats Immobiliàries així com se’ns contracta per posteriorment brindar el servei de ratificació o assistència a Judici com a Perits Judicials Immobiliaris experts tant en la taxació com en la legislació sobre construcció.

Prestem serveis com a Perits Arquitectes d’Obres a Barcelona , els nostres peritatges es realitzen conjuntament amb Enginyers Especialistes en l’edificació, en:

  • Impagaments per demora en el lliurament de l’obra, o per deficient qualitat d’execució dels treballs.
  • Peritatges de Reformes d’Obra particulars.
  • Defectes d’acabats o construcció.
  • Taxacions i/o Valoracions de l’estat d’una obra.
  • Taxacions i/o Valoracions de mercat.
  • Impagaments, una vegada realitzats tots els treballs i per causes injustificades.
  • Informes i dictàmens pericials de patologies en la construcció.
  • Peritatges de danys i sinistres en edificis.
  • Consultora i anàlisi de planejament urbanístic.

Per conèixer el seu pressupost preguem que es posi en contacte amb nosaltres per contacte telefònic o bé a través del nostre formulari, i després d’una breu conversa telefònica li remetrem la nostra oferta com de Perits Arquitectes concordes al seu cas.Hazte cliente Haz clic aquí y conocerás las ventajas de ser nuestro cliente.

Call Now ButtonLlamar