Perits Industrials

perits enginyers industrials

Data:02 Mai, 2015

Perits Industrials

Perits Industrials a Barcelona.

Les nostres valoracions com a experts independents i perits industrials tenen validesa per ser presentades davant Jutjats, Agència Tributària, Seguretat Social, Hisenda, Ajuntaments, Entitats privades de crèdit, actes notarials, etc. Aquestes valoracións i taxacions las fem  de maquines i maquinaria industrial.

En els procediments judicials és molt important la intervenció i assistència segons el parer dels Perits Industrials a fi de donar dictamen en causes de litigi per avaries, defectes de producció o fabricació, defectes de qualitat, defectes de disseny, imperfecció en qualitat d’execució de treballs realitzats, valoracions, taxacions, i tot tipus d’inspecció tècnica aclaridora sobre funcionament de màquines, tecnologies, i fins i tot compostos químics i recerques científiques en el cas dels enginyers químics, enginyers biomèdics o altres especialitats de l’Enginyeria.

Els Perits Enginyers Industrials i Perits Enginyers Tècnics Industrials abastem àrees multidisciplinàries en instal·lacions, patents, construccions, taxacions, vehicles, maquinària, producció industrial, instal·lacions d’obres, estructures, etc. A través de les matemàtiques, la tecnologia, la física, i la unió de totes les ciències els Perits Enginyers Industrials i Enginyers Tècnics Industrials som aquells capacitats per realitzar invents que beneficien a l’avanç tecnològic de la humanitat així com fer comprensible la tecnologia i casos de litigis industrials davant Jutges i Advocats.

Les valoracions realitzades per perits industrials en ocasions es realitzen a fi de conèixer el valor de l’actiu de la societat, o bé a fi de valorar el capital social, o per garantir l’aval econòmic o la solvència empresarial davant tercers.

Les taxacions industrials com a valoració d’actius són competència dels perits enginyers, i solen sol·licitar-se en moltes ocasions les taxacions de maquinària per a ajornaments de pagament o avals davant l’administració en procediments de constrenyiment, on es requereix la designa d’un expert independent.

Els Perits Enginyers Industrials o Perits Enginyers Tècnics Industrials tenim competències per titulació legal, per patentar i homologar, legalitzar, fabricar vehicles, maquines, instal·lacions perilloses, instal·lacions elèctriques, centrals nuclears, legalitzar i engegar tot tipus d’activitat industrial i comercial, realitzar construccions públiques, controlar la seguretat de les persones, i un sense i infinitat de competències legals atribuïdes exclusivament a la nostra Titulació Oficial de perits industrials o Enginyers Tècnics Industrials.

Al món pericial, els perits enginyers abastem un gran camp de les tasques de peritatges d’assegurances i peritatges judicials, per la gran volatilitat d’especialitzacions i activitats professionals que pot desenvolupar un enginyer.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

Llamar