Càlcul de les indemnitzacions laborals

Ana María Peláez Carrillo

Licenciada en derecho
l

29/06/2016

Càlcul de les indemnitzacions per extinció del contracte de treball.

Des d’avui a través de la pàgina web del Consell General del Poder Judicial es pot accedir a una aplicació informàtica que permet el càlcul de les indemnitzacions laborals per extinció del contracte.

Projecte creat en sis mesos des que el passat 13 de Desembre del 2015 es va constituir un grup de treball amb l’objectiu de desenvolupar la següent eina.

El grup de treball format pel magistrat de la Sala social del Tribunal Superior de Justícia d’Aragó Juan Molins García-Atance, promotor de l’estudi i director tècnic del projecte; el magistrat de la Sala Quarta del Tribunal Suprem José Manuel López García de la Serrana i el cap d’àrea adjunt d’Informàtica del Centre de Documentació Judicial (CENDOJ), Julen Lasa Jáuregui. Coordinat pel vocal de l’òrgan de govern dels jutges Juan Martínez Moya.

És una eina molt pràctica i senzilla que possibilita conèixer la indemnització que correspon a cada contracte introduint només tres dades:

 • la data d’inici de la relació laboral.
 • la data de finalització d’aquesta relació.
 • el salari brut (diari, mensual o anual).

El resultat del càlcul de les indemnitzacions és atenent a les diferents causes d’extinció que existeixen per llei a més amb base doctrina jurisprudencial vigent.

Es calcularà les indemnitzacions en els següents suposats:

 • acomiadament improcedent
 • extinció del contracte per voluntat del treballador
 • extinció per causes objectives
 • acomiadament col·lectiu
 • mobilitat geogràfica
 • modificació substancial de condicions de treball,
 • contracte de foment de la contractació indefinida amb acomiadament objectiu improcedent
 • extinció del contracte temporal o d’un treballador indefinit no fix.

No s’ha inclòs per dotar de claredat a la herremienta el càlcul de les indemnitzacions en els següents suposats:

 • indemnització a càrrec del Fogasa
 • indemnitzacions regulades en les relacions laborals especials
 • indemnitzacions que poguessin correspondre a treballadors fixos discontinus
 • altres situacions complexes, com a contractes de treball amb jornades reduïdes o indemnitzacions previstes en normativa especial o convencional.

Link  dela eina per a càlcul de les indemnitzacions o extinció del contracte:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-indemnizaciones-por-extincion-de-contrato-de-trabajo/

Quizás te interesa leer…