CONSENTIMENT INFORMAT

Ana María Peláez Carrillo

Licenciada en derecho
l

01/05/2015

DRET  I DEURES DELS PACIENTS:

EL CONSENTIMENT INFORMAT  i la seva rellevància en les negligències metgesses

El dia 18 d’Abril és el dia Internacional dels drets dels pacients,  per la qual cosa farem un breu repàs resumits en la taula que adjuntem tant dels drets dels pacients com dels deures dels pacients ja que aquests també existeixen i hem de conèixer-los igual que els coneixen els professionals sanitaris  ja que tots som usuaris dels serveis de sanitat.

Taula de resum drets i deures dels Pacients
Drets Deures
Autonomia de la Persona Cuidar de la pròpia salut i responsabilitzar-se de la mateixa
Igualtat i no discriminació Fer ús dels recursos sanitaris segons les necessitats de salut i en funció de la disponibilitat del sistema sanitari
Intimitat i confidencialitat Responsabilitzar-se de l’ús adequat de les prestacions sanitàries
Informació i participació dels usuaris Utilitzar i gaudir de les instal·lacions i els serveis sanitaris
Prevenció i promoció de la salut Mantenir el respecte a causa de les normes i al personal
Qualitat assistencial Facilitar los datos de identificación y salud
Genètica de la persona Signar el document en cas de negar-se a les actuacions sanitàries
Recerca i experimentació científica Acceptar el alta

 

No obstant això un dels drets que aconsegueix una major rellevància al món pericial és l’autonomia de la persona (art. 1.1 CE,) que inclou entre altres drets el de ser informat prèviament amb la finalitat de poder donar el consentiment informat. El consentiment informat es troba definit en l’art. 3 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica:

“la conformitat lliure, voluntària i conscient d’un pacient, manifestada en el ple ús de les seves facultats després de rebre la informació adequada, perquè tingui lloc una actuació que afecti a la seva salut”.

El consentiment informat al món pericial metge té una gran importància sobre els casos de suposades negligències mèdiques i la seva corresponent responsabilitat. Ja que el consentiment informat és la manifestació en forma de document legal que els pacients han de signar donant el consentiment exprés davant qualsevol intervenció quirúrgica o procediments diagnòstic o terapèutic que impliquin riscos rellevants per a la salut. Pel que els professionals de la sanitat han d’informar prèviament de manera adequada, suficient i clara perquè la persona pugui exercir la seva capacitat de decidir amb coneixement de causa i emetre la seva lliure voluntat sobre la intervenció o procediment a la qual es va a sotmetre.

L’omissió del consentiment informat o la falta d’informació poden donar lloc a la corresponent responsabilitat mèdica pels danys en què poguessin materialitzar-se. Els requisits perquè es puguin indemnitzar aquests danys són:

Que el pacient hagi sofert un dany personal cert i provat.
Que el dany sofert sigui conseqüència de la intervenció mèdica practicada i materialització d’un risc típic o inherent a ella.
Que del risc finalment materialitzat en dany no hagués estat el pacient informat prèviament al consentiment de la intervenció.
Que el dany constitueixi una incidència de la intervenció no atribuïble a la negligent actuació del facultatiu ni al deficient funcionament del servei.

Quizás te interesa leer…