LA DESHERETAMENT I LES SEVES CAUSES

Ana María Peláez Carrillo

Licenciada en derecho
l

15/06/2015

LA DESHERETAMENT I LES SEVES CAUSES

 

EXCEPCIÓ A la LEGÍTIMA

Desheretament a un fill o progenitor

No existeix dret a la legítima en aquells casos en què es produeix la desheretament. És a dir, quan el testador exclou als legitimaris expressament en el testament. Les causes de desheretament a Catalunya es contemplen en l’article 451-71.2 del Llibre Quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions.

Les causes de desheretament són:

  • Les causes de indignitat establertes per l’article 412-3
  • La denegació d’aliments al testador o al seu cònjuge o  en parella estable, o als ascendents o descendents del testador, en els casos en què existeix l’obligació legal de prestar-los-hi.
    El maltractament greu al testador, al seu cònjuge o  en parella estable, o als ascendents o descendents del testador.
  • La suspensió o la privació de la potestat que corresponia al progenitor legitimari sobre el fill causant o de la qual corresponia al fill legitimari sobre un nét del causant, en tots dos casos per causa imputable a la persona suspesa o privada de la potestat.
  • L’absència manifesta i continuada de relació familiar entre el causant i el legitimari, si és per una causa exclusivament imputable al legitimari.

Una de les novetats legislatives que va introduir la nova llei quan entro en vigor l’any 2009 és la desheretament a un fill o progenitor per a aquells casos en què no hi ha hagut relació familiar de forma continuada entre ells per culpa del legitimari. No obstant això cal tenir proves suficients per demostrar la no relació ja que en cas d’impugnació pel legitimari perjudicat serà el propi hereu qui haurà de provar la falta de relació perquè el jutge no anul·li la voluntat del testador i li concedeixi la legítima.

Molts dels famosos han recorregut a la desheretament per diferents motius l’últim cas Óscar de la renda amb el seu fill adoptiu, però també Bill Gates als seus fills Warren Buffet, Ted Turner i George Lucca, Escombren Hilton amb la seva néta Paris Hilton, Sting als seus sis fills fins i tot el cas de Jackie Chan.

Quizás te interesa leer…