DRETS LABORALS DE MATERNITAT

Ana María Peláez Carrillo

Licenciada en derecho
l

30/11/2017

DRETS LABORALS DE MATERNITAT

Per conciliar la vida laboral amb la familiar és recomenable que la futura mama treballadora conegui els drets laborals de maternitat.

No obstant això cada treballadora hauria d’acudir i repassar el seu propi conveni per veure si en alguns punts han estat millorats o desenvolupats. Igual que els funcionaris tenen el seu propi règim al que hauran d’acudir.

Els drets bàsics que consten en l’Estatut dels treballadors són els següents:

  • Baixa de Maternitat:

La durada és de 16 setmanes ininterrompudes. En casos de part múltiple ampliables en dues setmanes més per cada filla o fill a partir del segon. En cas de naixement d’un bebè amb discapacitat, el permís s’amplia dues setmanes més.

Finalment si el bebè mor, la mare podrà continuar gaudint del permís de maternitat per part fins a concloure les 16 setmanes. Ampliable en el cas que el bebè romangui hospitalitzat i fins a un màxim de 13 setmanes més, en els casos de part prematur i de nounats que precisin hospitalització superior a set dies a continuació del part.

  • Exàmens prenatals: és un permís retribuït.

Article 37.3 apartat f) “Pel temps indispensable per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part”.

  • Lactància

(Article 37.4 del 7.4 de l’Estatut dels Treballadors)

Fins als nou mesos del menor, tindrà el treballador dret a una hora d’absència del treball. Que podran dividir en dues fraccions. S’incrementarà proporcionalment en els casos de part, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples. Qui exerceixi aquest dret, per la seva voluntat, podrà substituir-ho per una reducció de la seva jornada en mitja hora.  O acumular-ho en jornades completes en els termes previstos en la negociació col·lectiva o en l’acord amb l’empresari respectant l’establert en la negociació col·lectiva, si escau.

  • Reducció de jornada per guarda legal

(Article 37.6 de l’estatut dels Treballadors)

Qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura directa algun menor de dotze anys o una persona amb discapacitat que no exerceixi una activitat retribuïda tindrà dret a una reducció de la jornada de treball diària, amb la disminució proporcional del salari entre, almenys, un vuitè i un màxim de la meitat de la durada d’aquella.

Inicio

 

Quizás te interesa leer…