HERÈNCIA

Ana María Peláez Carrillo

Licenciada en derecho
l

01/05/2015

RENÚNCIA A la HERÈNCIA

Alternativa per no renunciar a l’herència és l’acceptació d’herència a benefici de inventari

Herències contaminades

L’herència avui dia pot resultar més un inconvenient que un alleujament econòmic a causa de diferents factors derivats de la crisi, ja que des que es va iniciar la crisi econòmica les renúncies a l’herència s’han incrementat de forma extraordinària. En el cas de Catalunya fins i tot gairebé s’han triplicat, segons va comunicar el Col·legi de Notaris de Catalunya, posicionant-se en una de les comunitats amb major nombre de renúncies.

Les causes principals són el no poder fer front tant als deutes contrets pel mort com a les seves despeses, i fins i tot a no tenir liquiditat per a l’elevat impost de Successions i Donacions, com és el cas de Catalunya.

A diferència de l’acceptació simple o pura que tradicionalment i majoritàriament es realitzava (ja que no existia cap preocupació que hi hagués més deutes que béns en l’herència), ja fa uns anys l’opció per la qual la societat s’està decantant més és la possibilitat d’acceptar l’herència a benefici d’inventari, que permet a l’hereu respondre només amb els béns heretats, mai amb els seus propis evitant-se així en alguns casos la renúncia de l’herència ja que els resultats són positius o neutres.

– Resultats Positius: en els casos que els béns que componen l’herència tenen més valor que els deutes, l’hereu es quedarà amb la quantitat restant.

– Resultats Neutres: en els casos que els béns que componen l’herència no són suficients per fer front als deutes i obligacions contretes l’hereu no respondrà per això amb els seus béns però la seva herència serà 0.

La nostra regulació autonòmica es regeix per la Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi Civil de Catalunya.

No obstant això hi haurà casos que els deutes siguin molt elevades o complexes amb patrimoni confús en les quals s’haurà de renunciar a l’herència. Igualment la decisió d’acceptar o renunciar a una herència és molt particular i dependrà de les circumstàncies de cada persona.

Quizás te interesa leer…