HONORARIS del perit judicial Qui ha d’abonar-los?

Ana María Peláez Carrillo

Licenciada en derecho
l

22/09/2015

Els honoraris del perit ( la provisió de fons).

Els honoraris seran abonats depenent si el perit és de part o judicial.

  • Si és de part: els honoraris sorgeixen d’una relació privada amb el client a l’acordat entre el perit i el client. Encara que existeixen criteris orientatius en els col·legis professionals o associacions sobre els honoraris.
  • Si és judicial:
  1. Els honoraris ho ha de de pagar  la part que ho hagi sol·licitat sense perjudici del que s’acordi en matèria de costes.Quan diem “sense perjudici del que s’acordi en matèria de costes”: Ens referim que en finalitzar el procediment i es dicti sentència o acte que posa fi el procediment el jutge pot imposar a la part que hagi perdut el pagament de les despeses que la part contrària hagi tingut durant el procediment: honoraris lletrat, procurador, perit etc…
  2. Si ho haguessin sol·licitat les dues parts serà abonats els honoraris a parts iguals sense perjudici del que s’acordi en matèria de costes.
    No obstant això en la pràctica àdhuc havent-se sol·licitat per les dues parts si cadascuna sol·licita extrems diferents amb una càrrega de treball diferent o desproporcionat podrà assignar-se a cada part el % corresponent atenent al volum de treball que es requereixi (caldria detallar-ho en el desglossament).

    En el cas que una de les parts no consignés la seva meitat? el Secretari judicial oferirà a l’un altre litigant la possibilitat de completar la quantitat que faltés, indicant en tal caso els punts sobre els quals hagi de pronunciar-se el dictamen, o de recuperar la quantitat dipositada.
    Si la part que ho sol·licita és beneficiària del dret d’assistència jurídica gratuïta l’abonament dels honoraris serà reportat pel Departament de Justícia només en determinats casos establerts en l’Ordre Jus 419/2009 art. 6.6. A Catalunya té transferida la competència de Justícia, la Direcció general de relacions amb l’Administració de Justícia de la Generalitat de Catalunya a través de l’organisme de Gerència de suport judicial.

Quizás te interesa leer…