LA JUSTÍCIA GRATUïTA

Ana María Peláez Carrillo

Licenciada en derecho
l

01/05/2015

LES PERICIALS EN LA JUSTÍCIA GRATUÏTA

Quan els perits judicials en la justícia gratuïta poden sol·licitar honoraris més elevats dels establerts en l’Annex de l’Ordre 419/2009, de 17 de setembre?

Els honoraris dels perits en la justícia gratuïta (l’Ordre Jus 419/2009).

En l’Art.6 punt i) de l’Ordre Jus 419/2009, enumera els supòsits de quan el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya poden autoritzar el pagament de les minutes que superin les quantitats fixades en l’Annex. Els requisits que han de reunir han de ser un o més dels següents:

1,- Que el peritatge consisteixi en la valoració d’un nombre elevat d’objectes, sempre que resultin especialment complexos.Ejemplo: Múltiples valoracions de inmmobles, o múltiples valoracions de dany corporal.

2,- Que per realitzar el dictamen pericial sigui necessari utilitzar mitjans que siguin especialment costosos i no puguin entendre’s com a habituals. En aquests casos pot avançar les despeses necessàries per realitzar el dictamen.

Exemple: quan en una pericial d’arquitectura sigui necessari la intervenció d’un paleta o lloguer de maquinària.

3,- Que atenent a la naturalesa del dictamen, aquest comporti una especial complexitat i/o no sigui possible ni per analogia incloure-ho en l’objecte del dictamen en cap de les categories establertes en l’annex.

Exemple: Les pericials sonométricas o peritatges de reconeixement de veu o sobre lectures de tacògrafs.

En aquests casos és necessari realitzar una previsió de cost econòmic que ha d’incloure:- El temps previst per a la realització del peritatge i la valoració del cost per hora.- Les despeses extraordinàries necessàries per fer-ho.- Còpia de la resolució o de la disposició del Ministeri Fiscal pel qual s’encarrega el peritatge.En el cas de prescindir totalment o parcialment del procediment de la justícia gratuïta d’ofici el Departament de Justícia només abonarà les quantitats establertes segons l’objecte del peritatge.Finalment us recomano posar-ho en pràctica.

Quizás te interesa leer…