LA PROVISIÓ DE FONS DEL PERIT JUDICIAL

Ana María Peláez Carrillo

Licenciada en derecho
l

22/09/2015

La provisió de fons del perit pot ser entès com un pagament avançat dels honoraris finals del perit.

La provisió de fons: En l’Art. 342. 3 de la LEC estableix que: “El perit designat podrà sol·licitar, en els tres dies següents al seu nomenament, la provisió de fons que consideri necessària, que serà a compte de la liquidació final”.
Punts a tenir en compte en relació a la provisió de fons:
  • Que fins que NO ES CONSIGNI LA PROVISIÓ DE FONS NO S’INICIA ELS SERVEIS PERICIALS per evitar futurs impagaments ja que en el cas de realitzar-se i sigui desfavorable per a la part major reg d’impagament.
  • Així mateix encara que s’accepti un càrrec no significa que s’acabi realitzant ja que pot anul·lar-se abans que es consigni la provisió de fons o que mai arribi a consignar-se o una vegada sol·licitada la provisió de fons no crea ser tan necessària la prova pericial i es renunciï a ella.
  • La Provisió de fons pot entendre’s com a quantitats avançades abans d’inicia la prova i s’ha de procurar sigui el més aproximat a la quantia total i així a l’emissió de la factura definitiva l’import que resti per liquidar sigui el mínim.
  • En cas d’impagament tingui’s en compte que la prescripció del dret del perit de reclamació dels honoraris i despeses és de 3 anys a explicar des d’aportació del dictamen o la ratificació del perit o si no hi ha judici en els aclariments.
   Què passa si els honoraris del perit són excessius? El Secretari judicial, mitjançant decret, decidirà sobre la provisió sol·licitada fins i tot pot arribar a rebaixar-la. I ordenarà a la part o parts que haguessin proposat la prova pericial i no tinguessin dret a l’assistència jurídica gratuïta, que procedeixin a abonar la quantitat fixada en el Compte de Dipòsits i Consignacions del Tribunal, en el termini de cinc dies.
   Termini que en la pràctica és habitual que es vaig prorrogar: ja sigui perquè suspenen el procediment per si arriben encara acord o necessitin temps per recaptar la quantitat. És en els jutjats contenciosos els més formalistes i més rígids en el tema de terminis).
   També les parts poden al·legar el que al seu dret convinguin sobre els honoraris sol·licitats per això és recomanable adjuntar juntament amb la sol·licitud un desglossament dels honoraris detallats.
   Què passa si transcorregut el termini de cinc dies, i no s’hagués dipositat la quantitat establerta? Atenent a l’Art. 342. 3 de la LEC, el perit quedarà eximit d’emetre el dictamen, sense que pugui procedir-se a una nova designació. El perit no té l’obligació de realitzar la comesa pel qual havia estat designat.

Quizás te interesa leer…