Okupar habitatges és legal a Catalunya

ocupar viviendas es legal en cataluña

Pedro Correa Ferrer

Abogado e ingeniero
l

08/03/2020

Definició de “habitatge buit”

En data 31 de desembre de 2019 va entrar en vigor el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per a millorar l’accés a l’habitatge.

Aquest Decret llei va ser aprovat amb els vots a favor d’UNIDES PODEM, JXCat, ERC i la CUP.

Ciutadans i el PP han votat en contra i el PSC s’ha abstingut.

Posteriorment ha estat modificat pel Decret llei 1/2020, de 21 de gener, convalidat el 4 de març de 2020 i que modifica la definició de “habitatge buit”  de la següent forma:

Habitatge buit: l’habitatge que roman desocupada permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l’abandó de l’habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població i el fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució. L’ocupació sense títol legítim no impedeix que es pugui considerar buida un habitatge.

Amb el “lloguer social” es fomenta la Legalitat de l’ocupació.

Amb el nou Decret llei 17/2019 i quan l’habitatge ocupat pertanyi a grans tenidors d’habitatge, els okupes tindran dret a rebre un contracte de lloguer social .

El contracte de lloguer social limita la renda de lloguer al 18% de la renda familiar de l’inquilí, d’aquesta forma, si l’inquilí té un salari de 1500 euros, la quota mensual de lloguer no podrà ser superior a 270 euros.

Aquest 18%, en alguns casos serà reduït al 10% quan la renda de l’inquilí sigui molt baixa, per exemple si l’inquilí declara només 500 euros, la seva renda de lloguer no serà superior a 50 euros mensuals.

Per tant si l’inquilí o l’okupa no cobra ni declara cap ingrés, deduïm, que no pagarà res al propietari, per la qual cosa la quota de lloguer serà totalment GRATIS, per tant:

Quan els ingressos mensuals d’un okupa siguin zero euros i el propietari sigui “gran tenidor d’habitatge”, l’OKUPA no abonarà cap quota de lloguer, podent viure GRATIS en l’habitatge ocupat fins a un temps de set anys.

Existeix una excepció, i és que, per sort, el Decret llei permet als propietaris particulars eximir-se de l’obligació d’oferir “contractes de lloguer social” als okupes, sempre que aquests particulars tinguin menys de 15 propietats.

Valgui la redundància, l’entitats financeres, immobiliàries i empreses SEMPRE hauran d’oferir contractes de “lloguer social” als OKUPES.

Perjudici als propietaris

Amb la nova definició d’habitatge buit, la Generalitat de Catalunya podrà continuar cobrant impostos de “habitatge buit” als propietaris afectats d’okupes dins del seu habitatge.

El Decret llei 17/2019 cataloga a alguns propietaris com a “grans tenidors d’habitatge”, quan aquests són:

 1. Entitats financeres i immobiliàries
 2. Empreses propietàries que lloguen mes de 1250 metres quadrats
 3. Particulars amb mes de 15 propietats

Tornant al fil, i principi del blog, un “habitatge buit” a efecte contractual genera els següents perjudicis al seu propietari:

 1. Es pot expropiar al propietari del seu habitatge quant al seu ús temporal o al seu domini valorant-se la propietat al 50% del seu preu.
 2. Se l’obliga el propietari a reduir la seva renda de mercat a la de les circumstàncies del “lloguer social” que estableix el Decret llei a favor de l’okupa o inquilí.

El contracte de lloguer social tindrà una durada de 5 anys quan els propietaris siguin particulars amb mes de 15 habitatges i 7 anys quan els propietaris siguin empreses.

Perjudici al lliure mercat i inversors immobiliaris

També s’inclou en Decret llei l’obligació que els promotors immobiliaris hagin de lliurar des del 40 fins al 50% del sòl que comprin per a construir a l’administració.

Amb aquests percentatges tan elevats és la pròpia administració està donant lloc a l’encariment dels preus de mercat d’habitatge nou.

És difícil de creure la hipòtesi plantejada en el Decret llei, conforme l’administració dedicarà dit 40-50% del sòl que s’apropia, a usar-lo per a construir habitatges protegits.

Nous models de contracte de lloguer

El Govern de la Generalitat adverteix amb multar a TOTS els propietaris d’habitatges amb multes de fins a 9.000 euros, per no informar els seus inquilins dels preus de referència de lloguer a l’hora de realitzar un contracte de lloguer, per a això la Generalitat pública un model de contracte a usar obligatòriament en tots els contractes de lloguer.També en els contractes de lloguer s’haurà de fer constar que l’habitatge arrendat pertany o una “gran tenidor d’habitatges” quan el propietari així estigui catalogat, amb això l’inquilí podrà exercir el seu dret de “lloguer social” fins a 7 anys, en cas de no poder fer front a les rendes d’arrendament.

Una altra característica dels nous contractes d’arrendament, és que perquè aquest sigui registrat en el diposito de finances (INCASOL a Catalunya), haurà d’incloure les següents dades:

a) La situació de la finca arrendada, que ha d’incloure l’adreça postal, la titularitat, la referència cadastral, l’any de construcció, l’any i el tipus de reforma, si escau, la superfície construïda d’ús privatiu per usos, la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica.

b) La identificació de les parts contractants, que ha d’incloure els domicilis respectius a l’efecte de practicar les notificacions.

c) Les característiques del contracte, que ha d’incloure la data de formalització, la durada, la renda, el sistema d’actualització de la renda, les garanties addicionals a la fiança, el pagament dels subministraments bàsics i si la finca es lloga moblada o no.

d) L’import de la fiança i la data de dipòsit.

e) Les altres dades que, per a elaborar l’Índex de referència de preus de lloguer d’habitatges, es determinin per ordre del conseller o consellera del departament competent en matèria d’habitatge.

Conclusions Relatives al Decret 17/2019

 1. Ha estat aprovat per Unides Podemos, JxCat, ERC i la CUP
 2. S’ha oposat a la seva aprovació Ciutadans i PP
 3. S’ha abstingut en la votació el PSC
 4. Aquest Decret llei fomenta l’ocupació d’habitatges buits a Catalunya.
 5. Expropia al propietari del seu dret d’ús temporal i domini de l’habitatge infravalorant la seva propietat al 50%.
 6. Perjudica el sector de la inversió i creixement immobiliari a Catalunya.
 7. Atenta contra la competència del lliure mercat immobiliari de lloguer en obligar a fer constar “preus de referència” en contractes privats.
 8. Bloqueja iniciatives inversores en sòl immobiliari.

 

Quizás te interesa leer…

PSICOLOGÍA Y DERECHO

PSICOLOGÍA Y DERECHO

  Un matrimonio bien avenido Si hablamos de dos profesiones de ayuda a los demás en la resolución de conflictos, nos referimos a la psicología y al...

Call Now ButtonLlamar
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com